دهمين جلسه دادگاه فساد نفتی

Shargh - - سیاست -

«ح. ف. ه»: اگر اين مبالغی که میگوييد درســت به حساب من واريز شود، من پنج ميليارد تومان طلبکارم.

قاضی: دادخواســت بنويس تا اين پــول را بگيريم. میخواهی بابک را بياورم و توضيح دهد؟ آن آپارتمان شــشميلياردی الان در تصرف بســتگان شماســت. چندينبــار هم گفتــهام کــه وکالت دهيــد آن را به بيتالمــال بازگردانيم، اما تابهحــال ندادهايد و از اين بهبعد هم نمیدهيد.

«ح. ف. ه»: مــن و نماينــدگان بازپــرس نشســتيم، حسابرسی کرديم و مشخص شد مبلغ کل بدهی من ۱۴ ميليارد است. من برای اين موضوع چک دادم، ولی چند روز بعد من را بازداشت کردند.

قاضی: چکهايی که داديد برگشــت خورد. شما که چــک داديد، چــرا گفتيد چک را به بانــک نبريد. چرا حساب را خالی کرديد؟

«ح. ف. ه»: در تاريــخ ۱2/28/95 هيــچ بانکــی اين ميزان پول را جابهجــا نمیکند. بايد بعد از تعطيلات اين پول جابهجا میشد.

قاضی: شــما هروقت اراده میکــردی تحتالحفظ برای انجام اين کارها فرستاده میشديد. سهسالونيم مدت کمی نيست. میتوانستی خانه و ويلا را بفروشی و دخترت هم آن يکميليارد را بازگرداند.

«ح.ف. ه»:به عزت نمازهايی که پشت شما و امثال شما خواندم، بارها خودم، خانوادهام و وکلايم گفتيم کــه اين پــول را میدهيم، اما قبــول نکردند. بهترين ســخن را از شما شــنيدم. يکبار به من گفتيد اگر اين قضيه مديريت میشــد، اينهمه سروصدا نمیشد.... بابــک زنجانی گفــت که جلســهای در بانک مرکزی تشکيل شده است. به آنجا رفتم. شنيدم در اتاق رئيس کل بانک مرکزی تعدادی از وزرا هستند، اما من داخل جلسه نرفتم. قاضی با اشــاره بــه مصوبه چهار وزيــر و رئيس کل بانــک مرکزی مبنیبر تصديق و تأييد بانک FIIB برای دريافــت ۱۴.5 درصد از کل ارز حاصل از فروش نفت گفت: حســب اظهارات رئيس اسبق کميسيون انرژی مجلــس، جنابعالی در جلســهای بههمــراه بابک زنجانی حاضر بوديد، آيا کمال دانشيار را نمیشناسيد؟

«ح.ف. ه»:نمیشناســم، آن جلســه حسب دستور رئيسجمهــور وقت برای بررســی تأميــن کالاهای اساســی تشــکيل شــد، من هيچ رابطهای بــا آقای رئيسجمهور نداشــتم... . در آن جلســه همه نگران بودنــد و میگفتند که بحران کمبــود کالا و گرانی در راه است، اين موارد گفتههای رئيس اسبق کميسيون انرژی مجلس است. 6۰ نفر در آن جلسه بودند کسی نيســت که بگويد من در آن جلسه حضور داشتم. من يک پادو بودم که به داخل مجموعه رفته و هيچکاری نکردم... در آن جلســه کســی به من برای نشســتن تعارف نکرد، کســانی که مصوبه را نوشــتند و امضا کردند بازخواست نشدند، ولی مصوبه به نام من تمام شده اســت، درحالیکه اجازه سلامکردن به وزرا را از راه دور به من ندادند.

قاضی: نشاندادن خودت در جلسه و دست به شانه بابک زنجانی زدن مقابل وزرا اهميت زيادی داشــت. شما در اظهارات نيز گفتهايد که بايد میرفتی خودت را علم میکردی، چراکه حضورت چشمگير بود.

«ح. ف. ه»: اگــر بابک زنجانی قصد سوءاســتفاده از اين مســئله را داشته، چه ربطی به من دارد؟ بنده ۳۰ سال در جايی کار کردم که هميشه خودمان را از مردم پنهان میکنيم. نماینده بانک مسکن: معرفی بابک زنجانی از طريق

متهم صورت گرفته.

قاضی: طبق اقارير، شــما در همهجا بازوی قدرتمند بابک زنجانی بودهايد. شما بهعنوان فردی که ۳۰ سال در نظام بوده زنجانی را معرفی کرديد. منشأ نفوذ بابک زنجانی به بانک ملت و غارت از اين بانک شما بوديد. جلســه بعدی دادگاه دوشــنبه، 2۳ مــرداد، برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.