حال ابراهيم يزدي وخيم است

Shargh - - سیاست -

حال ابراهيم يزدي، وزيــر امور خارجه دولت موقت، مســاعد نيســت و رو بــه وخامت گذاشــته اســت. اين خبــر را محمد توســلي، از همفکران او، در اطلاعيهاي منتشــر کرد. ابراهيم يزدي، وزير خارجه دولت موقت، در آغاز جمهوري اســلامي و از پرسابقهترين سياســتمداران ايران براي مداوا در ازمير ترکيه به ســر ميبرد. توسلي همچنين در اطلاعيه خود نوشــته «دکتر ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران که براي ادامه معالجــات و همچنين ديدار با فرزندان خود - که به لحــاظ عاطفي نياز مبرم به آن داشــتند؛ اما با توجه به محدوديتهاي موجود امکان اين ديدار در کشــور ميســر نبود - در پنجم تير 96 و پس از اخذ مجوزهاي لازم به شهر ازمير ترکيه سفر کرده و نزد دخترشــان اقامت گزيدند». يک منبع آگاه به «شرق» گفته «شيميدرماني ديگر جواب نداده و پزشک معالج اعلام کرده که يزدي به هوش است و در شرايط کما نبوده؛ اما بيحال است».

توسلي همچنين نوشته «با وجود مراقبتهاي پزشکي لازم تحت نظر پزشــکان متخصص و نيز ديــدار با فرزنــدان که قطعا در روحيه ايشــان اثر مثبت داشــته، متأســفانه در روزهاي اخير، حال عمومي ايشــان رو به وخامت نهاده است. در اين شــرايط همه ما نيازمند الطاف الهي و دعاي خير ياران و علاقهمندان ايشــان هســتيم تا انشاءالله با کســب مجدد ســلامتي لازم بتواننــد به وطن مراجعت کنند».

يزدي، فعال سياســي ايراني و دبيرکل نهضت آزادي ايران است. ابراهيم يزدي در دوران اقامت امام خميني در نوفللوشــاتو فرانسه از مشاوران ايشــان بــود. يــزدي در دوازدهم بهمــن 57، به همــراه امام خميني به ايران بازگشــت. در بهمن ۱۳57، ابراهيم يزدي به عضويت شــوراي انقلاب درآمد. ابراهيم يزدي، تا پيش از انقلاب، به همراه خانوادهاش، سالها در آمريکا زندگي ميکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.