دليل اختلافات مؤتلفه با ميرسليم

Shargh - - سیاست -

در دو دوره مجلس، از دو سال پيش از انتخابات، بررسی شــرايط نامزدها را شروع کرديم که مغايرتی با ائتلاف بــا اصولگرايان ندارد. اگر فضای سياســی روز، ائتــلاف را ايجاب کرد، وارد مذاکره میشــويم. در دورههــای اخير تشــخيصمان اين بود با دســت پر وارد شــويم و دســت پــر يعنی داشــتن نامزد.» او دربــاره اينکــه تحليلــش از رأی ۱.۱6درصــدی ميرســليم چيســت، درحالیکــه مؤتلفه بهشــدت اصــرار به حضور حزبی در انتخابات داشــت، گفت: «ما معتقد نبوديم صددرصد پيروز میشــويم؛ بلکه تحليلمان اين بود که نامزد مســتقل داشته باشيم و وارد شــويم و از حق قانونی اســتفاده کرديم. نامزد ما بر اساس6۰ شــاخصه انتخاب شد و با مطالعه و نظرســنجی به انتخاب نامزد دست زديم». او درباره بيانيه جداگانه حزب مؤتلفه و ميرســليم و اينکه در بيانيه حزب اعلام کنارهگيری ميرســليم عنوان شــد؛ اما ميرســليم آن را تکذيب کرد، گفت: «اين مســئله را نمیتــوان کتمــان کرد؛ اگر اختــلاف روی نظرات در حزب واقع شــود، نبايد وحشــت کرد و حتی اگر در شــورای مرکزی به اختلاف نظرات برخورديم، به اساســنامه هيئت نظارت مراجعه میکنيم و کارش اين اســت که هرجا کيان مؤتلفــه در معرض خطر قرار میگيرد، فصلالخطاب هيئت نظارت اســت. ما بهجای پرداختن به اختلافات، به آينده نزديک و دور فکر میکنيم و از حالا بحث خود را درباره انتخابات 98 شروع کردهايم و با مبانی متقن اساسنامه، نگران اختلافات در حزب نيستم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.