در روز خبرنگار مطرح شد

Shargh - - سیاست -

شــرق:

در روز خبرنــگار، 17 نفر از اعضــاي كابينه دوازدهم از سوي رئيسجمهور روحاني به مجلس شــوراي اسلامي معرفي شــدند. درحالی كه يكي از چالشهــاي دولت يازدهم، عدم بازگشــايي انجمن صنفــي روزنامهنگاران ايــران و عدم ثبــت انجمن صنفــي روزنامهنــگاران تهران بود. شــايد به همين دليل بود كه برخي از خبرنگاران و روزنامهنگاران در شبكههاي اجتماعي ناراحتي و نااميدي خود را از اين موضوع مطرح كردند. از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس علاوه بر تبريك روز خبرنگار به خبرنگاران و فعالان رســانهای به اين ماجرا اشاره كردند. فاطمه ســعيدي چنين گفته اســت: «در اين روز كه همه ما مشغول تبريك به خبرنگاران هســتيم، يادمان نرود آنها از داشــتن يــك اتحاديه صنفــی جامع محروم شدهاند. عدم بازگشايي انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران در كنار مشــكلاتي كه برخی دســتگاهها براى انجمن صنفی روزنامهنــگاران تهران ايجاد كردهاند امروز از مهمترين دغدغههاى خبرنگاران اســت كه بايد هرچهســريعتر رفع شــود». پروانه مافي چنين اشاره كرده است: «افسوس كه مطالبات اساسی اين قشر شــريف و زحمتكش مانند ثبت انجمن صنفي روزنامهنــگاران تهــران و بازگشــايي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران از ســوی مســئولان آنگونه كه بايــد در اولويت آنــان قرار نمیگيــرد. اميد دارم كه مســئولان مربوطه اهتمام بيشتری به حل مشكلات تلاشگران ركن چهارم مردمســالاری داشته باشند». مافی، حرفه خبرنگاری را چنين توصيف كرده است: «در پرتو شــجاعت طبع و قوت روحيــه خبرنگاران، شغلی شــريف و خوشنام در عصر ارتباطات است و نگارندگان جســور و خســتگیناپذيرِ خبر، همچون پروانهای بیپروا خود را بر آتش شمع حوادث زمانه میزنند و اين آزادگی و بلندی همت، رمز محبوبيت اين فن شــريف اســت». همچنين فراكســيون زنان مجلــس دهم ضمن تبريــک روز خبرنگار به تمامی خبرنــگاران ايرانی و خانواده بزرگ اهالی رســانه و يادكردن از ســختیهای شغل خبرنگاری تأكيد كرده است: «متأســفانه آنها از داشتن يک اتحاديه صنفی جامع محروم هســتند. اميدواريم هرچهزودتر به اين مسئله رسيدگی شــود.» پروانه سلحشوری، فاطمه سعيدی، سيدهفاطمه ذوالقدر، زهرا سعيدی، حميده زرآبادی، طيبه سياووشی و هاجر چنارانی از اعضای فراكســيون زنان بودند كــه در جايــگاه خبرنگاران حاضر شده و از آنها تقدير كردند. همچنين جمشيد جعفرپور و حجتالاســلام احد آزادیخواه، رئيس و ســخنگوی كميســيون فرهنگی مجلس نيز در ميان خبرنگاران حاضر شده و اين روز را به اصحاب رسانه تبريک گفتنــد. رئيس كميســيون فرهنگی مجلس بــا حضور در جمع خبرنــگاران پارلمانی بر ضرورت تســهيل قوانين مربوط به فعاليتهای رســانهای و همچنين پيگيری حقوق فعالان رسانهای تأكيد كرد. پيش از آن نيز اصغر ســليمی، نماينده اصلاحطلب مردم ســميرم و شــهباز حســنپوربيگلری، نماينده ســيرجان و بردســير، نيز در جمع خبرنگاران حاضر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.