فهرست اصلاحي وزراي پيشنهادي

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمــی:

حســن روحانــي، رئيسجمهور، فهرست وزراي پيشنهادياش را داد دست نمايندگان مجلس تا رأي اعتماد بدهند. ما كه فهرســت وزراي پيشــنهادي را ديديدم، متوجه شديم فهرست اشتباه تايپ شــده. يعني با توجه به نام و فاميل وزرا معلوم است كه انتخابها دقيق نبوده. فهرست پيشنهادي ما كه دقيقتر است به شرح زير است:

محمدجــواد ظريف | آقاي «ظريف» جاي وزارت خارجه مناســب سرپرستي وزارت ارشاد است چون روحيه هنرمندان خيلي ظريف و ناز است.

ســيدمحمد بطحايي | كه بطحا به معني وادي مكه اســت و در روايت گاهي از بطحا به جاي مكه ياد شده است. در نتيجه آقاي «بطحايي» مناسب اداره حج و اوقاف است!

امور خارجه: آموزشوپرورش: بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي:

سيدحسن قاضيزادههاشمي | آقاي «قاضي»زاده هم تابلو است كه جاي وزارت بهداشــت جان ميدهد براي وزارت دادگستري.

اطلاعات:

ســيدمحمود علوي | ما واقعا چي كار بــه وزارت اطلاعات و وزيرش داريــم، وقتي آنها با ما كاري ندارند؟!

امور اقتصادي و دارایي:

مســعود كرباسيان | آقاي «كرباسيان» با توجه به اسمشان جاي وزارت اقتصاد مناسب رياست صداوسيماســت؛ چون برنامهسازان تلويزيون ايران «گز نكرده پاره ميكنند».

علي ربيعي | اين آقاي «ربيعي» به نظر ما بايد وزير گلابگيري بشــود. چون «ربيع» معروفترين گلاب خاورميانه است.

محمود حجتي | والا ما در اين مورد هيچ پيشــنهادي براي ايــن آقاي حجتي نداريم الا اينكه اميدواريم كشاورزي مملكت را درست كند.

ســيدعليرضا آوايي | آقاي «آوايي» هم تنها وزير «آوا»دار فهرســت وزرا است كه به نظر ما مناسبترين گزينه براي وزارت فرهنگ است؛ بلكه اينطوري جلوي آواها و صداها گرفته نشود.

امير حاتمي | آقــاي «حاتمــي» هم گفتــن ندارد كه بــا توجه به «حاتمگري»شــون جاي وزارت دفاع بايد سرپرســت كميته امداد بشوند و بذل و بخشش كنند.

عبــاس آخوندي | ما هر چي فكر كرديم، متوجه نشديم آقاي «آخوندي» مناسب كدام وزارتخانه است.

کار، تعاون و رفاه اجتماعي: جهاد کشــاورزي: دادگســتري: دفاع و پشــتيباني نيروهاي مســلح: راه و شهرسازي: صنعت، معدن و تجارت:

محمد شــريعتمداري | آقاي «شريعتمداري» هم جاي وزارت صنايع، به نظر مــا بايد جايگزين آقاي قرائتي در تلويزيون بشــود كه درباره دينداري و اينها حرف بزنند.

ســيدعباس صالحي| آقاي «صالحي» به نظر ما با اين فاميلي كه دارد بهتر اســت همين وزير ارشــاد بماند كه حداقل در حق ما روزنامهنگاران و نويســندگان و هنرمنــدان صالحانه برخورد كند.

عبدالرضا رحمانيفضلي | ما اصلا چي كار داريم آقاي رحماني فضلي وزير چيست؟ هر جا باشند حتما حكمتي توش است!

بيــژن نامدارزنگنه | آقــاي زنگنه هم فكر ميكنيم همينجا كه معرفي شدهاند، خوب است.

حبيبالله بيطرف | آقاي «بيطرف» كه كارنامه درخشاني در سدســازي دارند، به نظر ما جاي وزارت نيرو چون «بيطرف» هســتند، بايد يا بروند داور فوتبال استقلال و پرسپوليس بشوند يا نهايتا وزير ورزش.

مسعود ســلطانيفر | اين آقاي «ســلطانيفر» وقتي دوره ســلطانبازي و... گذشــته است، اصلا وسط اين فهرست چه كار ميكند؟ ايشان قبــل از هر چيز بايد برود فاميلش را عوض كند و مثل شاهداماد كه توي تلويزيون بهش ميگويند ماهداماد! آقاي سلطانيفر هم بايد اسمش را بگذارد ماهيفر.

فرهنگ و ارشــاد اسلامي: کشور: نفت: نيرو: ورزش و جوانان:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.