پيشخوان

Shargh - - سیاست -

شــماره جديــد ماهنامــه ســينما و ادبيــات منتشــر شــد. آكــی كوريســماكی، از مطرحتريــن كارگردانــان ســينمای فنلاند و ســينمای فنلاند ســوژه انتخابشــده اين شــماره مجله سينما و ادبيات است. كوريسماكی بــا فيلمهای «مرد بدون گذشــته»، «دختــر كارخانه كبريتســازی»، «زندگــی كولــیوار» و... و بــه طور كلی ســهگانههای معروفش معرف سينمادوســتان ايرانی اســت. پرونده سينمايی مجله سينما و ادبيات مصادف شــده با اكران جهانی فيلم «آن سوی اميد» كــه بحثها و توجهــات زيادی را برانگيخته اســت. يكی ديگر از پروندههای مهم اين شــماره به رسوايی واترگيــت اشــاره دارد و پيامدهايش بر پرده ســينما. رضا قيصريه از نويســندگان و محققان نامآشنا نيز در اين شــماره مقالهای در سينما و ادبيات دارد با عنوان «نمايش رختهای چرک بر بام نئورئاليسم». در حوزه ادبيات هم نشســتی با مراد فرهادپور برگزار شده و او در اين نشســت سير فانتزینويسی در ادبيات داستانی را مورد بررســی قرار میدهد. پاســخهای شــهريار وقفیپور، عليرضا محمودیايرانمهر و هادی تقیزاده در اين نشســت را میتوان يكی از خواندنیهای مهم شماره 61 اين مجله دانست. در بخشهای ديگر هم با ترجمهای از احمد اخوت به ســراغ سخنرانی مهم بورخس درباره دنكيشــوت میرويم و دســت آخر، مصاحبهای خواندنی از محمدرضا اصلانی و سودابه فاضلی درباره اثر جديد اين نويسنده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.