الو شرق 88640260

Shargh - - سياست -

پارکبانهــا را شناســایی و جمــعآوری کننــد: مســئولان همواره توصیه میکنند مــردم برای پارک خودروهایشــان نباید به پارکبانها پول پرداخت کنند. چرا پارکبانها از سوی مســئولان شهرداری یا نیروی انتظامی جمعآوری نمیشــوند؟ بارهــا اتفاق افتاده برای پارک خودرو، پارکبانها برای گرفتن پول سماجت کردهاند و این مســئله باعث درگیــری بین رانندگان و پارکبانها شــده اســت. صاحب خودرو چنانچه پول پرداخت نکند، پارکبانها و نوچههایشان روی خودرو خط او میاندازند یا به آن آسیب میرسانند. در چنین مواقعی مردم میتوانند خسارت دریافت کنند؟

حسن خادملو از تهران مجاز یــا غیرمجاز؟ برخــی مغازهها روی ســردر مغازهشــان نوشــتهاند: «تعمیر موبایل تخصصی و فــوری!»، وقتی به آنها مراجعــه میکنیم، میگویند گوشــی بماند، برو فردا بیا یا اینکه برخیها میگویند کار ما نیست به فلانجا مراجعه کنید. آیا تعمیرکاران بهراحتی مجاز به نوشــتن تعمیــرگاه تخصصی روی ســردرِ مغازههایشان هستند؟ مردم چگونه میتوانند به آنها اعتماد کنند؟ کیارش اشراقی شهرداری به جای گُل، گِل کاشت! میدان هفتمتیر، میــدان بهارســتان، چهــارراه سرچشــمه، چهارراه ولیعصر)عــج(، خیابان قیام و بســیاری مناطق دیگر تهران، شرایط اسفباری دارند. شهردار آینده باید این نابسامانیها را ساماندهی کند و بودجهای هم صرف آبادسازی و بهسازی جاهایی شــود که شهرداری در آنها تابهحال بهجای گُل، گِل کاشته! علیاکبر فرقانی

درخواست ســاکنان کوچه خوشــرو از شهرداری

منطقه 14: ســاکنان خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، کوچه خوشــرو، از شــهرداری منطقه 14 تقاضا دارند میوهفروشــانی را که با وانتبــار در خیابان کمعرض شکوفه بهویژه مقابل کوچه خوشرو از صبح تا پاسی از شب با خودرو توقف و بساط میکنند و مزاحمتهای خاص خود را دارند، جمعآوری کنند. عدهای از ساکنان کوچه خوشرو

اگر شــهردار بودم! اگر شــهردار بودم دستور میدادم تمام مشــاغل پرســروصدا را به منطقه غیرمســکونی انتقال دهند. ماننــد تعمیرگاههای خیابان پیروزی، خیابان شــکوفه منطقه 14، که در پیادهروها جای راهرفتن نیست! حسین حسینی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.