تکنیک کودتای مالاپارته و مدیا کاشیگر

Shargh - - ادبيات -

از ترجمههای مدیا کاشــیگر، یکی هم کتابی اســت از کورتسیو مالاپارته با عنوانِ «تکنیــک کودتا»، که در ایران بیشتر با رمانهای معروفش ، «پوست» و «قربانی» شناخته میشود. مالاپارته نویسنده جنجالی فاشیست از همان اثر نخست خود، «درود بر کاپورتا» که در ســال 1921 منتشر شد و طی سه سال بعد، با تغییر نام به «شــورش قدیسان نفرینشــده» ســهبار توقیف میشود، نشــان میدهــد در صحنــه ادبیات و سیاســت متفــاوت اســت. در همین سالها یعنی 1922 است که مالاپارته رسما به حزب فاشیســت موسولینی میپیونــدد و فاشیســم را نوعــی «سندیکالیســم سیاســی» ميخواند. او چندیــن ســال قبــل از همینگوی و انتشــار وداع بــا اســلحه )1929) راهگشــای نوعی از نوشــتار میشود که در ســده بیســتم بهعنوان متعهد شناخته خواهد شد.» مالاپارته بعدها، در 1929 «آقــای آفتابپرســت» را مینویسد که نقد تند موسولینی است که خودش را همچون آفتابپرســت همیشــه همرنگ محیطــش میکند و روزبــهروز واپسگراتــر میشــود. بعدتــر مالاپارتــه «تکنیــک کودتا » را در فرانســه نشــر میدهد که ازجمله نقدِ تند هیتلر اســت: هم نســبت به قدرتگیری او هشــدار میدهد و هم حذف فیزیکی آس.آ.ها توســط هیتلر را پیشبینــی میکنــد، اگرچه همین اس.آ.هــا او را به قدرت رســاندهاند و ظاهراً شــالودههای قدرت او هستند. پیشبینی تاریخی او کمتر از سه سال بعد در «شب دشنههای بلند» محقق میشــود. مالاپارته در «تکنیک کودتا » که نخســتین کتــاب ضدهیتلــری در اروپاست، مینویسد : «هرچند قصدم از نوشتن این کتاب، نشاندادن شیوههای برانــدازی و نگهــداری دولــت نوین یعنی مضمون کتاب شهریار ماکیاولی اســت، اما تکنیــک کودتــا تقلیدی از شــهریار نیســت، بهویژه تقلیدی نوین یعنی ناماکیاولیایی از شــهریار، شــاید در برخورد اول، چنین بنماید که تاریخ سیاســی دهسال گذشــته اروپا چیزی بهجز سرگذشت پیمان ورسای، اجرای این پیمــان، پیامدهای اقتصادی جنگ و داســتان تلاش دولتها برای حفظ صلــح در اروپا نیســت. حــال آنکه تاریــخ، تاریــخ کارزار میــان مدافعان اصــل آزادی دموکراســی، یعنــی مدافعان دولت پارلمانی و دشمنان آن اســت. رویکردهای حزبها نیز بهجز جنبههای سیاســی این کارزار نیست. اگــر بخواهیم بســیاری از رویدادهای سالهای اخیر و تحول اوضاع داخلی بســیاری از کشورهای اروپا را بفهمیم، تنها چاره این اســت که این رویکردها را از ایــن دیدگاه بســنجیم.» ماحصل این دو کتاب ، «تکنیک کودتا » و «شــب دشــنههای بلند »، برای نویســندهاش محکومیتی شــشماهه به زندان بود و پنــج ســال تبعید به جزایــر لیپاری، امــا این تبعیــد 18 مــاه بیشتر طول نمیکشــد و تبعید او با آزادی مشروط تمام میشود و روزنامهنگاری را از سر میگیرد. مالاپارتــه در ادبیات طرفدار شــاتوبریان و شــیفته مارسل پروست فرانسوی است و هم به فرانکو ساکتی و همولایتی سده چهاردهمی خودش، جوانی بوکاچیو تمایل دارد. مالاپارتهی سرشــار از تناقــض «ناسیونالیســت بــود و جهانوطــن، صلحطلب بود و جنگافــروز، نخبهگرا بــود و عوامگرا، نویسندهای سیاسی بود با نثری پیراسته و رماننویســی بود با تخیلــی باروک، کهنالگوی ایتالیایی بود و ایتالیاییستیز ]...[ مدرن بود و هر قرارداد پذیرفتهشده را به چالش میکشید.» اینهمه شاید جدا از رمانهای درخشان او «پوست» و «قربانی» در «تکنیک کودتا » منعکس است که بهقلم مدیا کاشیگر به فارسی درآمده است و بیشک در تاریخ اروپا و نیز در میان آثار مالاپارته اثری درخشان و یکه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.