9 مجلس شبیهخوانی در جشنواره آیینی- سنتی

Shargh - - ي ايران -

اســامی 9 مجلــس از ســوی هیئت انتخــاب بخش شبیهخوانی برای شرکت در هجدهمین جشنواره نمایشهای آیینی - سنتی اعلام شد.

سیدعظیم موسوی، سعید نبئی و محسن هاشمی، اعضای هیئت انتخاب را تشــکیل میدادند که به تماشای تمامی آثار شرکتکننده در ایــن بخش نشســتند و در جمعبندی نهایــی مجالس؛ «تجارت حضرت محمد)ص( و ازدواج با حضرت خدیجه»، با شــبیهگردانی امیر ســلیمان مقدم از تهران، «جاســلیق نصرانی»، با شبیهگردانی قوامالدین قاســمی از شــهریار، «جنگ تعزیه- عیســی بتشکن»، با شــبیهگردانی تقی نبئــی از تهران )مشــروط،) «جنــگ بدر»، با شــبیهگردانی احمد عزیزی از تهران )مشــروط،) «جنگ صفین»، با شــبیهگردانی یوسف شاهحســینی از تفرش، «حماسه آریوبرزن»، با شــبیهگردانی علی عزیزی از گرمسار، «شــبیه مشق جنگ حضرت عبــاس )ع( به علیاکبــر)ع)»، با شــبیهگردانی اســدالله بیگدلی از خدابنده، «شــهادت میرزاابوالقاســم فراهانی»، با شــبیهگردانی مهدی دریایــی از اراک و «مجلس میهمانی امام حســین )ع)»، با شبیهگردانی محمدحسین ســلجوقینژاد از کرمان )بخش کودک( بهعنــوان برگزیــدگان این بخش برای حضور در جشــنواره معرفی شــدند. هجدهمین جشــنواره نمایشهای آیینی- سنتی از هشتم شهریور در تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.