بررسی مرگ مشکوک زن سالخورده در دادسرا

Shargh - - حوادث -

اتفاقات مشکوکی که پس از مرگ زن سالمند رخ داد، باعث شــد پسرش شکایتی را در دادسرای جنایی تهران مطرح کند و بازپرس جنایی با دستور احضار پرستار این زن، تحقیقات را آغاز کرد.

مدتی قبل پســر جوانی با مراجعه به دادسرای جنایی تهــران و طرح شــکایتی، از بازپرس جنایی خواســت تا به موضــوع مرگ مشــکوک مادرش رســیدگی کنــد. او در توضیح ماجرا گفــت: من از مدتها قبــل در انگلیس زندگی میکردم و مادر و پــدرم در ایران تنها بودند، برای راحتی و آســایش آنها پرســتاری برایشــان گرفتــه بودم، امــا مادرم مهرماه ســال گذشته فوت شــد و پزشکان مرگ او را بر اثر عارضه قلبی تشــخیص دادند. در آغاز من به موضوع مشــکوک بودم، اما یکســری اتفاقاتی افتاده که فکر میکنم پدرم و پرستار مادرم در مرگ مادرم دخالت داشــتهاند و احتمال میدهم آنها با بالاوپایینبردن دوز داروهای مادرم باعث این اتفاق شــدهاند. او همچنین گفت: در زمانی که این اتفاق افتــاد، من مدرکی برای دخالت آنها در مرگ مادرم نداشــتم، اما الان اتفاقاتی افتــاده که ادعای من را ثابــت میکند. پس از مرگ مادرم، پرســتارش 500 میلیون تومان را از حساب مشــترکی که داشتهاند برداشــته و بعد از مدتی به حســاب خودش واریز کرده اســت. همچنین خبردار شــدم آنها نوعی از وکالتنامــه را تنظیم کرده بودنــد که پس از مرگ مادرم سهم او از خانهاش به نام پرستارش و پدرم شود.

با طرح این شــکایت، بازپرس مدیرروستا دستور شــروع تحقیقــات را صادر کرد و مشــخص شــد گفتههــای او صحــت دارد. بنابراین تحقیقات آغاز شــد و پدر 93ســاله او با حضور در شــعبه ششم دادسرای جنایی تهران توضیحاتی در مورد موضوع به بازپرس مدیرروســتا داد؛ او گفت من برای اینکه اگر من و همســرم فوت شدیم، پســرم برای انتقال اموال با مشــکل روبهرو نشــود، این کار را کردم و تحت عنوان صلح عمری وکالتنامهای به پرســتار دادم که اگر هر یک از ما بمیریم اموال به نام پرستار شود.

درحالحاضر نیز تحقیقات از پرســتار در دستور کار قرار دارد و این در حالی است که پزشکیقانونی نیز مرگ این زن مســن را مبنیبر ســکته ناشــی از عارضه قلبی تأیید کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.