دوولتت مستیسکهتوفاعنمجکندل

Shargh - - ورزش -

مهدی زعیمزاده:

وزارت ورزش و جوانان در مقایســه با برخــی وزارتخانههایی که قدمتی حدودا 200ســاله دارند، یک وزارت نوپا محسوب میشود.

ســوت آغاز به کار وزارت ورزش و جوانان در تاریخ هشتم دیماه ۱۳۸۹ زده شد؛ زمانیکه مجلس هشتم شورای اسلامی به ادغام سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان رأی داد.

تشــکیل و انتخاب وزیر این وزارتخانه از همان ابتدا بحثبرانگیــز بود؛ طرح ادغام ســازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان در هشــتم دیماه ۸۹ با ۱4۱ رأی موافق، 46 رأی مخالف و شــش رأی ممتنع از مجموع ۱۹5 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شــد. این طرح درحالیکه پس از تأیید شورای نگهبان، در ســیام دیماه برای اجرا بــه رئیسجمهوری ابلاغ شد، حدود شش ماه خاک خورد.

دولت محمود احمدینژاد با وزارتشــدن سازمان تربیتبدنــی مخالــف و نســبت بــه تشــکیل وزارت ورزش بیاعتنــا بــود. در نهایــت 24 خــرداد ۱۳۹0 هیئترئیســه مجلس اعلام کرد محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری، در نامهای حمید سجادی را بهعنوان فرد پیشــنهادی خود برای تصدی سمت وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده است. احمدینژاد در نامه خود به شــدت از فشــار مجلس برای معرفــی وزیر ورزش انتقاد کــرد و همین موضوع باعــث تنش در مجلس شــد. علی لاریجانــی و گروهی از نماینــدگان از لحن نامــه رئیسجمهور انتقاد کردند و به او پاســخ دادند. استدلال احمدینژاد این بود که با وزارتشدن سازمان تربیتبدنــی تعــداد وزارتخانه به 22 میرســد و این خلاف قانون اساســی اســت. البته چندی بعد چندین وزارت در هــم ادغام شــدند و تشــکیل وزارت ورزش تعداد وزارتخانههای ایران را به ۱۸ رساند.

شاید در آن مقطع کسی تصور نمیکرد انتخاب وزیر ورزش به یکی از دغدغههای اصلی رؤســایجمهوری ایران تبدیل شــود. در آن مقطع علی ســعیدلو، یکی از یــاران نزدیک احمدینژاد، رئیس ســازمان تربیتبدنی بود. اما احمدینژاد ترجیح داد ســجادی را برای پست وزارت انتخــاب کند. حمید ســجادی، قهرمان ســابق دوومیدانی ایران، معاونت ورزشی وزارتخانه را برعهده داشــت. او دارای گرایش سیاسی نزدیک به احمدینژاد بود و در دوران احمدینژاد پستهای مهمی گرفته بود. این ورزشکار خوشنام اما با بیمهری عجیب نمایندگان مجلس روبهرو شــد. در شــرایطی که خانــواده ورزش از حضور یک ورزشــی در رأس ورزش کشــور استقبال کردند، در ســیویکم خرداد ۱۳۹0 جلســه رأی اعتماد حمید ســجادی با حضور 247 نماینده برگزار شــد؛ 2۳ رأی ممتنــع، ۱۳7 رأی مخالف و ۸7 رأی موافق به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان داده شد تا درنهایت حمید ســجادی بهعنوان وزیر جدید دولت دهم انتخاب نشــود. در آن روزهــا رابطه قوه مجریه با قــوه مقننه تیره بود و همین موضوع را باید دلیل اصلی ناکامی مرد رکوردهای دهه 60 دوومیدانی ایران دانست.

محمد عباسی؛ اولین وزیر

بخت وزارت ورزش و جوانان سرانجام در دوازدهم مرداد ۹0 باز شــد. پنجــم تیرماه ۹0، پنــج روز پس از رأینیاوردن حمید سجادی رئیسجمهور طی حکمی محمد عباســی وزیر تعاون را با حفظ سمت بهعنوان سرپرســت وزارت ورزش و امور جوانان منصوب کرد. برخیازنمایندگانمجلساینتصمیم را غیرقانونی دانستند. درواقع شروع به کار وزارت ورزش بهعنوان وزارتخانه را باید از پنجم تیر دانست. محمود احمدینــژاد با تجمیع وزارت تعاون در کار و رفاه اجتماعی، عباسی را بهعنوان وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه معرفی کــرد. این بار مجلس روی خــوش نشــان داد. عباســی در دوازدهم مــرداد ۱۳۹0 با ۱65 رأی موافق، 6۱ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنــع از 246 رأی مأخوذه اولین وزیــر ورزش و جوانان شد.

محمد عباسی دو سال مدیریت ورزش ایــران را برعهده داشــت. در ســوابق او نمایندگــی مجلس و وزارت تعــاون دیــده میشــد و مشــخص بــود بــا ورزش بیگانه است. با این حال در زمان وزارت او بهترین نتایج ایران در تاریخ المپیک رقم خــورد. ایــران در المپیک لندن بیش از ۱0 مــدال گرفت که چهارتای آن طلا بــود؛ موفقیتی بیســابقه. تیم ملــی فوتبال هم در دوره وزارت عباســی به جــام جهانــی 20۱4 برزیل صعــود کرد. بااینحــال همهچیز بر وفق مــراد اولین وزیر ورزش نشد.

عباسی یکبار تا مرز اســتیضاح هم پیش رفت اما جلسه اســتیضاح او شروعنشده لغو شــد. بزرگترین بحران عباســی قبل از المپیک بود؛ جایی که او در یک اقدامی عجیب با برکناری چند رئیس فدراســیون، چند رشــته ورزشــی ایران را با تعلیق روبــهرو کرد. ورزش ایران حتی تا مرز محرومیت از المپیک هم پیش رفت. عباسی با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹2 بدون حاشیه از وزارت ورزش رفت.

سهگانه عدم اعتماد

دومین وزیــر ورزش ایران تبدیل به یک معما شــد. در 24 مرداد ۱۳۹2 در جریان جلســه رأی اعتماد کابینه پیشنهادی حسن روحانی مسعود سلطانیفر یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حســن روحانی بود که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نهم نشد. او که بهعنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شــده بود بــا ۱۱7 رأی موافق، ۱4۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع موفق به کســب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد. پیشبینی اینکه سلطانیفر رأی نیاورد ســخت بود، اما به نظر میرســد او هم مثل حمید ســجادی قربانی بدهبســتانهای سیاســی شد. رئیسجمهــور در 26 مرداد ۹2 رضــا صالحیامیری را بهعنوان سرپرســت وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد. بهاینترتیب بــه دو ســال و 52 روز حضــور محمــد عباســی در ســاختمان ســئول پایــان داده شــد. وزارت نوپــای ورزش و جوانــان که یک وزارت دوســاله محسوب میشد حالا برای دومینبار با سرپرســت اداره میشــد. صالحیامیــری چهرهای ورزشی نبود اما در دوره سرپرستیاش با مدیریتی مطلوب توانســت بــه وضعیــت ورزش ســامان دهد. اکثر فدراسیونها از مدیریت صالحیامیری راضــی بودند و انتظار میرفت مجلس به ایــن گزینه رأی اعتماد دهد. مجلس اما یک بار دیگر ورزش را فدای ملاحظات سیاسی کرد.

رضــا صالحیامیــری در تاریخ پنجم آبــان ۹2 از مجموع 26۱ رأی مأخوذه نمایندگان، با ۱07 رأی موافق و ۱4۱ رأی مخالــف و ۱۳ رأی ممتنع موفق نشــد رأی اعتماد مجلس را به دست آورد و از راهیابی به کابینه یازدهم بازماند. حسن روحانی فردای این اتفاق محمد شــریعتمداری را بهعنوان سرپرست وزارتخانه انتخاب کرد.

گــره دومین وزیــر ورزش گویا قرار نبود باز نشــود. پس از حمید ســجادی، مســعود ســلطانیفر و رضا صالحیامیــری، این بــار نوبت به نصرالله ســجادی، ســومین وزیــر پیشــنهادی بود کــه رأی نیــاورد. این مدیــر شناختهشــده ورزش ایران در زمان سرپرســتی صالحیامیــری معاونت ورزش قهرمانــی را برعهده داشــت. او یک چهره ورزشــی بود اما با چــراغ قرمز مجلــس روبهرو شــد. صلاحیت ســجادی در روز ۱۹ آبان ۱۳۹2 در صحن علنی مجلس مورد بررســی قرار گرفت. نصرالله ســجادی بــا ۱24 رأی موافق، ۱07 رأی مخالــف و 22 رأی ممتنــع از مجمــوع 25۳ نماینده حاضر موفق به کســب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشد و سومین وزیر پیشــنهادی وزارت ورزش و جوانان نیــز از راهیابی به کابینه بازماند. در جلســه رأی اعتماد ســجادی هم مباحث سیاسی مطرح شد و ظاهرا آن مباحث هم در ناکامی او نقش داشت.

محمود گودرزی؛ از دانشگاه به وزارتخانه

وزارت ورزش رکورد زد. در دوســالونیم، پنج گزینه برای وزارت معرفی شــدند و چهار نفر رأی نیاوردند، از حمید سجادی قهرمان ملی گرفته تا یک چهره سیاسی مثل رضــا صالحیامیــری. این بياعتمــادي مجلس موجب شــد وزارت ورزش در مدت دو ســال و سه ماه یک وزیر و ســه سرپرســت در رأس خود ببیند. برخی کارشناســان از رویکرد نماینــدگان مجلس به مدیریت ورزش انتقاد کردند. دیگر زمانــی برای انتخاب وزیر و تکمیل کابینه نمانده بود. آخرین گزینه چهره شناختهشدهای برای عموم نبود. محمود گودرزی، چهارمین فردی بــود کــه حســن روحانــی برای تصــدی وزارت ورزش انتخــاب کرد. گودرزی ریاســت دانشــکده تربیتبدنی دانشــگاه تهــران را برعهده داشت. پس از معرفی او ســوابقش مورد بررسی رسانهها قرار گرفت. ریاســت فدراســیون تیرانــدازی و معاونــت ســازمان تربیتبدنــی در ســوابق گودرزی دیده میشــد؛ یک مدیر کاملا ورزشــی. مجلس که نه به صالحیامیری سیاســی چراغ سبز نشان داده بود و نه به ســجادی ورزشی، این بار عادت خود را ترک کرد. در 26 آبــان ۱۳۹2 صلاحیت گودرزی در مجلس مورد بررســی قرار گرفت و وی با کسب ۱۹۹ رأی موافق، 44 رأی مخالــف و 24 رأی ممتنع توانســت بهعنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

محمــود گــودرزی دومین وزیــر ورزش ایران لقب گرفــت. اینبار یــک مدیر ورزشــی بهعنــوان وزیر در ســاختمان ســئول قرار میگرفــت. گــودرزی هم اما نتوانســت دوره ریاســت طولانیای بر ورزش داشــته باشد. او پس از سه سال کنار رفت.

در زمــان وزارت گــودرزی ایــران در المپیک 20۱6 شرکت کرد و هشــت مدال گرفت؛ نتایج به درخشانی لنــدن نبود امــا بازهم رضایــت مردم را کســب کرد. گودرزی در دو ســال وزارتش ســعی کرد با فســاد در ورزش مبــارزه کند و جلــوی ریختوپاشها را بگیرد. بــا این حال آنچه برای او تبدیل به یک پاشــنه آشــیل شــد حاشــیههای ورزش بهویژه فوتبال بــود. گهگاه چالشهایی بیــن او و جامعه فوتبال به وجود میآمد و حتی باعث نارضایتی برخی هواداران میشد. به هر ترتیب در ترمیم کابینه دولــت یازدهم در 27 مهر ۹5 اعلام شــد که با اســتعفای محمود گودرزی موافقت شــده اســت. یک روز بعد در تاریــخ 2۸ مهر نصرالله سجادی بهعنوان سرپرست وزارت ورزش معرفی شد، او دو هفته این سمت را عهدهدار بود.

مسعود سلطانیفر؛ گزینه مطلوب روحانی

سومین وزیر ورزش ایران در ۱۱ آبان ۹5 معرفی شد. مسعود ســلطانیفر که گزینه اول حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان بود، اینبار از ســد بهارســتان عبور کرد. ســلطانیفر توانست با ۱۹۳ رأی موافق، 72 رأی مخالف و شش رأی ممتنع به سمت وزارت ورزش و جوانــان برگزیده شــود. معرفی دوباره ســلطانیفر بــرای وزارت ورزش و جوانان نشــان مــیداد که وزیر مطلوب رئیسجمهوری ســلطانیفر است. در سوابق سلطانیفر ۱2 سال اســتانداری در سه استان مختلف و عضویت در شورای شــهر تهران دیده میشد. ضمن اینکه او در مقطعی هم معاون مصطفی هاشــمیطبا در سازمان تربیتبدنی بود. حسن روحانی در سال ۹2 در دفاع از سلطانیفر به او لقب «کامپیوتر ورزش » داد. آنهایی که از نزدیک با ســلطانیفر برخورد داشــتهاند تأکید میکنند اطلاعات او از ورزش در ســطح بســیار بالایی اســت. مشخص اســت که او همیشه به ورزش علاقه داشــته و اشــراف خوبی بر اکثر رشتهها بهویژه کشــتی و فوتبال دارد. سلطانیفر پس از اینکه در سال ۹2 نتوانســت به وزارت ورزش راه پیدا کند، با ســمت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وارد کابینه شد.

او پس از ســه ســال حضور در ســازمان میراث بــه وزارت ورزش رســید. ســلطانیفر در ۹ماهــی کــه در رأس ورزش کشــور قرار داشــته، تلاش کرد فضــای ورزش را آرام کنــد. تصمیمــات هیجانی و بحثبرانگیــز در وزارتخانــه دیده نشــد، تغییرات هــم به صــورت تدریجی رخ داد. به نظر میرســد دولتمردان نمیخواهند اتفاقات گذشــته تکرار شود و تصمیمات ورزشــی در جامعه التهاب ایجاد کند. صعود ایران به جام جهانی 20۱۸ روســیه در زمان وزارت سلطانیفر بود. او سعی کرد در مسیر حضور بانوان در ورزشــگاهها هم گامهــای بلندی بردارد. همچنین چندین رشته ورزشی در این دوره در بخش بانوان فعال شدند. ســلطانیفر دیروز بهعنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم معرفی شد و اگر از مانع رأی اعتماد عبور کند، میتوانــد عمر وزارت ورزش در ایران را به پنج سال برساند و رکوردشکنی کند.

نگاهی سیاسی به ورزش

یکی از معضلاتي کــه وزارت ورزش در عمر کوتاه خود داشــته، نگاه سیاســی به این وزارتخانه است. در گذشــته گفته میشد سازمان تربیتبدنی حیاط خلوت دولتهاســت. در این شــش ســال هم ورزش کم از سیاسیون لطمه نخورد. از همان روز اول حتی تشکیل این وزارتخانه زیر سایه منازعات سیاسی قرار گرفت. در این مدت هفت بار جلســه رأی اعتماد برای گزینههای پیشــنهادی وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد که در چهاربار پیشــنهادیبنابردلایلنامعلومی رأی نیاوردند. دلیل این رأینیاوردنها کشــمکشهای سیاسی بین مجلس و دولت بوده و چندان ارتباطی با وزن و کیفیت وزیر پیشنهادی نداشته است. این بار هم حتی با توجــه به عملکرد مطلوب ســلطانیفر و رأی اعتمــاد مرتبه قبل او توان مطمئن بــود او صددرصد از فیلتر مجلس عبــور میکند. از طرفی موضــوع ادغام ســازمان تربیتبدنی و ســازمان ملــی جوانــان هــم معضلی دیگر اســت. گروهی منتقد وزارتشدن ورزشاند و گروهی هم منتقد یکیشدن سازمان تربیتبدنی و ســازمان ملــی جوانــان. گفتــه میشــود این ادغام باعث زیر سایه قرارگرفتن حوزه جوانان شده است. مصطفــی هاشــمیطبا، رئیــس پیشین ســازمان تربیتبدنی یکی از مخالفــان وزارتشــدن ورزش اســت و اعتقاد دارد حوزه ورزش باید از جوانان جدا شــود. این اتفاق شــاید در دولت دوازدهم رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.