زنان، رجل سياسي هستند يا نه؟

Shargh - - سیاست -

موضــوع «رجــل سياســي» امــروز در شــوراي نگهبان بررســي ميشــود؛ 9 ماه بعد از اينکه اعلام شــد شــوراي نگهبــان در دعوتي از همه اســتادان دانشــگاه، حوزههــاي علميه، حقوقدانان، صاحبنظران و انديشمندان علوم سياســي، خواهش کرده اســت نظرات خود را دربــاره مفهوم «رجل سياســي ـ مذهبي و مدير و مدبربــودن» به صورت کار علمي و پژوهشــي براي شــوراي نگهبان ارســال کنند. همان زمان، روابطعمومي شــورا اطلاعيهای رسمي همراه با ايميل و تلفن صادر کرد تا امکان دريافت نظرات صاحبنظــران فراهم شــود. دســتور کار امروز شــوراي نگهبان گويا به بررسي همين دادههاي ارســالي اختصــاص يافتــه اســت؛ دادههايي که گويا از ســوي پژوهشــکده شــوراي نگهبان بررسي و جمعبندي شــدهاند. آبان سال گذشته، عباســعلي کدخدايي اعلام کرد در راستاي جزء 5 بند ۱۰ سياســتهاي کلي انتخابات ابلاغي از ســوي رهبري، تعريف «رجل سياسي- مذهبي و مدير و مدبر» در دســتور کار اين شورا قرار گرفته اســت؛ اما نوبت بررسي به تعويق افتاد تا امروز. بســياري منتظر بودند تا تکليف اين عبارت پيش از انتخابات رياســتجمهوري مشــخص شود، شــايد زنان هم مشــمول تعريف رجل سياســي شوند و از امکان انتخابشــدن بهرهمند؛ اما هر بار عباســعلي کدخدايي پاســخ ميداد شوراي نگهبان هنــوز ورودي به بررســي تعريف رجل سياســي نداشــته اســت. او بالاخره روز گذشته در کانال تلگرامي خود نوشــت دســتور جلسه امروز شــوراي نگهبان، به بررســي جزء 5 بند ۱۰ سياستهاي کلي انتخابات درباره رجل مذهبي - سياسي و مدير و مدبربودن اختصاص دارد.

4 دهه مناقشه

مهمترين موضوع مناقشــهبرانگيز در تعريف واژه رجل سياســي، به زنان بازميگردد. تفســير فعلي شوراي نگهبان اين است که زنان مشمول عنوان رجل سياســي نيستند. اين در حالي است که در مقابل، بسياري هم مخالف اين نظر شوراي نگهباناند و معتقدند اســتفاده از کلمه رجل در قانون، به معناي مرد نيست؛ بلکه عنواني خاص در توصيف واجدان سياســي است. مراجعه به متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساســي و استناد به گفتههاي برخي از اعضای آن مجلس، نشان ميدهد اين واژه با معناي دوپهلو، با تلاش شهيد بهشــتي و به عمد، بهجاي واژه «مرد» در متن قانون اساســي گنجانده شد. در همان زمان هم بســياري مخالف رئيسجمهورشــدن زنان بودند؛ چراکه به نظر ميرسيد زنان واجد يا حائز شرايط رياستجمهوري وجود ندارند؛ اما شهيد بهشــتي با تصور اينکه بالاخره روزي در کشــور زناني حائز اين شرايط خواهند شد، پيشنهاد کرد واژه «رجل» جايگزين واژه «مرد» شــود تا جلوی مخالفتهاي احتمالي در آن روزگار گرفته شود. ماجــراي ديگــر در تعريف بخــش دوم عبارت رجل سياســي، به مدير و مدبربودن بازميگردد. بــه عنوان نمونه، بعد از ماجراهايي که بر دولت نهم و دهم رفت، بسياري سخن از اين راندند که محمود احمدينژاد به هيچ عنوان رجل سياسي نبوده اســت. در اصل ۱۱5 قانون اساســي آمده است: رئيسجمهوري بايد مدير و مدبر باشد. در شرايط فعلي، تشخيص مصداق «رجل سياسي» و «مدير و مدبر»بودن بر عهده ۱2 عضو شــوراي نگهبان اســت و ضوابط و شــاخصهاي مدوني بــراي شناســايي مدير و مدبربــودن افراد وجود ندارد.

آبان 95، کدخدايي گفته بود شــوراي نگهبان بــراي تعريــف واژه «رجل سياســي- مذهبي» براي انتخابات رياســتجمهوري و جلوگيري از مناقشــه، بحثهايي مقدماتي در دو، سه نوبت در شورا داشته اســت.کدخدايي گفته بود: « اين مســئله با درنظرگرفتن نظرات همه کارشناسان، بررســي خواهد شــد. هماکنــون نيــز در مرکز تحقيقات شوراي نگهبان، اين کار شروع شده؛ اما منتظريم نظرات کارشناســان و مردم عزيزمان را زودتر دريافت کنيم». او همان زمان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا تعريف و جمعبندي اين واژه به انتخابات رياستجمهوري 96 ميرسد يا خير، گفته بود: «فعــلا نميتوانيم در اين رابطه پيشبيني کنيم و بايد صبر کنيم تا نظرات دريافت شــود». درحاليکــه 2۳ بهمن 95، ســخنگوي شــوراي نگهبان گفته بود نتيجــه پژوهشهاي صورتگرفتــه در پژوهشــکده شــوراي نگهبان درباره مفهوم «رجل سياسي و مدير و مدبر»، اين هفته در صحن شوراي نگهبان بررسي ميشود؛ اما همچنان تا انتخابات رياســتجمهوري سال 96، خبري از نتايج اين بررســي نشــد. انتخابات رياســتجمهوري 96 هم برگزار شــد و شوراي نگهبــان همچنــان اظهارنظر جديــدي درباره «رجل سياسي » و «مدير و مدبر »بودن ارائه نکرد. بااينحال، تــا انتخابات رياســتجمهوري ۱۴۰۰ قطعا مشخص شده است که زنان رجل سياسي هستند يا نه و مدير و مدبر کيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.