در تاریخ خواهد ماند

Shargh - - صفحه اول - نعمت احمدي . حقوقدان

اجــراي مراســم ســوگند رئیسجمهــور کــه بــه تحلیف شهرت یافته است، با برنامهریزي مفصل و دعــوت و حضور پیش از 500 میهمــان خارجــي در مجلس برگزار شــد. جلســهاي با حواشــي بســیار کــه تــا هماکنون نقــل محافــل اســت؛ از عکس ســلفي نماینــدگان مجلس بــا خانــم موگریني، تا دعوتنشــدن دو رئیسجمهــور پیشــین و مولوي عبدالحمیــد امــام جمعه اهل ســنت زاهــدان که گفته ميشــود دعوت وي از اهل ســنت ایران براي رأيدادن به دکتر روحاني، رأي قابلتوجهي به ســبد آراي رئیسجمهور اضافه کرد. متأســفانه مســائل حاشیهاي خصوصا عکس سلفي نمایندگان و بازتاب آن در سطح رسانههاي داخلي و خارجي، عملا دیگر اتفاقات مربوط به مراســم تحلیف را تحتالشــعاع قرار داد، هرچند ميشــد با دیــدي دیگر به موضوع عکس ســلفي نمایندگان با خانم موگریني هم نگاه کرد؛ ظاهرا محل اســتقرار نمایندگان طوري انتخاب شــده بود که امکان رفتوآمد بــه جایگاه میهمانان خارجي را نداشــت و نمایندگان هم انشاءالله براي در کانون توجه قراردادن مســئول سیاست خارجي اتحادیــه اروپا، پاســخ بــه شــیطنتهاي کنگره و ســناي آمریکا و توجهدادن ترامپ بــه این نکته که عملکرد وي به جدایــي از اتحادیه اروپا ميانجامد، دســت به این اقدام زدهاند. صرف نظر از حواشــي اما، برابر اصل 121 قانون اساســي مراســم ســوگند رئیسجمهور منتخب در مجلس شــوراي اسلامي صورت ميگیــرد. نگاهي بــه این اصــل بازتعریف جدیــدي را از آنچه حداقل در مراســم دوازدهمین دوره ریاســتجمهوري اتفاق افتاد ميطلبد. اینکه قانون اساســي محل اداي سوگند را مجلس شوراي اسلامي دانسته است، وجهه خبري دارد که صراحتا اعــلام کند رئیسجمهــور باید در مجلس شــوراي اســلامي ســوگند یاد کند. یعني قانون اساسي صرفا محــل اداي ســوگند را از نظــر مــکان جغرافیایي، مجلس شوراي اسلامي تعیین کرده است. یعني در کاخ ریاســتجمهوري یا محل تشکیل هیئت وزیران یا هر جاي دیگري نميتوان مراســم سوگند را برگزار کرد. قید «در مجلس شوراي اسلامي» محل و مکان را مشخص کرده اســت اما مراسم سوگند نميتواند یکي از جلســات رسمي مجلس به معناي اصل 58 قانون اساســي باشــد که مصوبــات آن پس از طي مراحل قانوني که در اصــول بعد ميآید، براي اجرا بــه قوه مجریه و قضائیه ابلاغ ميشــود. اگر آنطور که ریاست مجلس در آغاز مراسم تحلیف اعلام کرد که «صدوبیستوششــمین جلســه مجلس تشکیل ميشــود»، باید اصول متعدد دیگر قانون اساســي مثــلا اصل 65 کــه از نصاب حضور نماینــدگان یاد ميکند که «جلســات مجلس شــوراي اســلامي با حضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت ميیابد»، رعایت ميشد. در ابتداي جلسه آقاي دکتر لاریجاني از تعداد حاضران نگفــت و لزومي هم به اعلام این موضوع نبود، پس نميتوان جلســه ســوگند را جزء جلسات عادي مجلس به حســاب آورد. اگر جلسه رســمي باشــد، جداي از نصاب نمایندگان باید برابر اصل 69، گــزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رســمي به اطلاع عموم برســد. مصوبات آن با رأي اکثریت مطلق اعضاي حاضر برابر ماده 25 آییننامه داخلــي مجلس باشــد و نیــز مقررات مــاده 102 آییننامه داخلي درباره دستور جلسه مجلس اعمال و اجرا شــود یا برابر ماده 106 آییننامه داخلي، ســه نفر از نمایندگان بتوانند به نوبت و طبق فهرستي که از قبل به قید قرعه از سوي هیئت رئیسه تنظیم شده، حداکثر به مدت هفت دقیقه نطق کنند و دو نفر هم نطق پنجدقیقهاي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.