در فقدان پرسشگری

Shargh - - صفحه اول - احمدرضا دالوند

در نــگارهای از مینیاتورهــای شــاهنامه بایســنقری، هنرمنــد نقــاش در دو ســوی پــرده دو گروه از انســانها را بــه تصویر کشــیده اســت و با خط خوش در گوشــه تصویر نوشــته شــده «تورانیان از میان درختان، ایرانیــان را مینگرند» یــا عبارتی نزدیک به ایــن مضمــون...؛ صحنه طوری بــه تصویر در آمده اســت که ایرانیان در همــان نزدیکی متوجه دیدهشدن خود از روی کنجکاوی )نه دیدهبانی( از سوی تورانیان )دشمن( هستند، اما چون همهچیز از روی کنجکاوی اســت و نشــانهای از عداوت در صحنهپــردازی هنرمندانــه این مینیاتور بهچشــم نمیخورد، ایرانیان هوشــمندانه بر اسبهایشــان خرامان میگذرند. پس از مشــاهده ایــن مینیاتور )ســلفی( بهیادماندنی، تا مدتهــا فکر میکردم نقــاش عهد بایســنقر عجــب مضمونــی را برای پردهاش برگزیده! گمان نمیرود در آن عهد کســی هنرمند نقاش را بهخاطر ســلفی مینیاتوریاش از ایرانیــان در جوار تورانیان، عتــاب و خطاب و لعن و نفریــن کرده باشــد. بهعنوان یک شــهروند و در یــک روز کاملا تعطیل، ســاعتها مقابل تلویزیون به ورود ســران ممالــک مختلف بــه مهرآباد، به آرایههای زیبای صنایع دســتی در گوشــه و کنار و در همه جاهایی که میهمانان مستقر میشدند، به پیام انقلابی و درخشــان «تعامل گسترده با دنیا»، به کلمات رؤســای قوا، به نطــق رئیسجمهور و درنهایــت به بــروز یک لحظه که اجــر همه نظم بهیادماندنی مراسم تحلیف را در چشم همگان به اســتهزایی تبدیل کرد که طعم تلــخ آن در فقدان عقل ســلیم، تــا مدتی در کام میماند، نگریســتم. یک ســلفی بیمنظــور و بیغرض، چیــزی در حد اصطلاحا یک اتفــاق «فان» و لحظهای گذرنده که باید در میان این حضور درخشــان بینالمللی حتی دیده هم نمیشد، یا اگر دیده میشد با تبسمی از سر عقل از کنارش میگذشتند. بنابراین، «آغازکنندگان» ایــن هجمه طــوری هجــوم را تــدارک دیدند که «دنبالکنندگان» آنها تصور کنند اگر از قافله عقب بیفتند، خود نیز در زمره ســلفیگیرندگان و بالطبع خائن به مملکت محســوب میشــوند. مناقشه بر سر حس مشــترک ضدامپریالیستی همه ما، وقتی به چنین ســطح نازلی کاهش پیدا میکند، تا برای فقط یک عکس، اینچنین ماجرا را ســیاه و سفید و با بازتاب برق دوربین، از دســترفته یا در معرض از دسترفتن میپندارند، پرسیدنی است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.