وزیر پيشنهادی علوم در آخرین لحظات انصراف داد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: معاوناول رئیسجمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کابینه پیشــنهادی رئیسجمهوری، کابینه خوب و کارآمدی اســت، گفت: «این کابینه شــامل ترکیبی از مدیران باتجربه است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.