روز تحليف ميزگرد گذاشتند تا کابينه را بررسي کنند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: روز گذشــته مراســم گرامیداشت روز خبرنگار با حضور علي لاریجاني و خبرنگاران پارلماني در ســاختمان مشــروطه مجلس برگزار شــد. در این مراسم ابتدا تعدادي از خبرنگاران نقدها و دغدغههاي صنفي خود را بیان کردند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.