وزير پيشنهادی علوم در ر آئیخسجرميهورین: لحظات انصراف داد

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

معــاوناول رئيسجمهور روز گذشــته در حاشــيه جلســه هيئت دولت در جمــع خبرنگاران با بيــان اينکه کابينــه پيشــنهادی رئيسجمهوری، کابينه خوب و کارآمدی اســت، گفــت: «اين کابينه شــامل ترکيبی از مديران باتجربه است که اندوخته بســيار خوبی به همراه خود دارد و بهواسطه حضور در دولتهــای گذشــته از تجربياتــی در مواجهه با چالشها برخوردار هستند .»

اســحاق جهانگيری با بيان اينکه افراد جوانی در کابينه حضور دارند که میتوانند در تصميمگيریهای دولت کمککننده باشــند، عنوان کــرد: «در ترکيب کابينه عــلاوه بــر وزرا، معاونــان رئيسجمهور نيز حضــور دارند و در مجموع حــدود 34 نفر بهعنوان تصميمگيرنده دور ميز هيئتدولت مینشــينند. در مجموع دولــت دوازدهم دولــت کارآمدی خواهد بود که قادر اســت در مواجهه با چالشها و تحقق وعدههايی کــه رئيسجمهوری داده، بهخوبی عمل کند .»

او دربــاره وضعيــت حضور زنان در ايــن کابينه، گفت: «درحالحاضر ســه عضو کابينه خانم هستند و با توجه به اينکه براســاس قانون حدود هزار مدير اعم از استانداران و معاونان وزرا جزء مقامات کشور محســوب میشــوند، به زنان اطمينان میدهم که دولت دوازدهــم به حضور آنهــا در جمع مقامات کشور مصمم است.

آقای رئيسجمهور در نخســتين جلسه پيش از معرفی وزرا تأکيد داشــتند که پذيرفته نيســت بين وزرا وزيری معاون زن در حوزههای مختلف نداشته باشد. اطمينان میدهم که حتما تعداد قابل توجهی از زنان باتجربــه و تحصيلکــرده در جمع مقامات دولت دوازدهم خواهند بود.»

معــاوناول رئيسجمهور با تأکيد بر لزوم حضور مديران قوميتهای مختلف در جمع مقامات کشور، افــزود: «همان تأکيدی که بر حضور در دولت وجود دارد، نســبت بــه قوميتها نيز مطرح اســت و هم رئيسجمهوری در اين موضوع جدی هســتند و هم من پيگير تحقق اين اقدام هســتم. مــا اصرار داريم که حتما از قوميتها و افراد در اســتانهای مختلف در معاونان وزرا و اســتانداران و سفرا حضور داشته باشند .»

جهانگيری درباره ميانگين سنی اعضای کابينه نيز عنوان کرد: «اصرار ما بر اين اســت که حتیالامکان از افرادی که به ســن بازنشستگی رسيدهاند، مگر در استثناها در ردههای معاونان کمتر استفاده شود.»

او همچنيــن دربــاره وضعيــت معرفــی وزيــر وزارتخانه علوم، تحقيقــات و فناوری، گفت: «برای ايــن وزارتخانه با يکــی از برادران توافق شــده بود اما در لحظات آخر ايشــان اعلام انصراف کردند. در اين شــرايط آقای رئيسجمهور بايد يا کابينه را نگه میداشت تا فرد ديگری انتخاب شود يا اينکه کابينه و سرنوشت دولت را سريعتر تعيين میکرد.»

معاوناول رئيسجمهوری، با بيان اينکه تصميم رئيسجمهــوری بر اين بود که مانند دور قبل در روز تحليــف کابينه را معرفی کنــد، ادامه داد: «معرفی کامل اعضــای کابينه در روز تحليــف به دلايلی به تعويق افتاد. اما در نهايت ايشــان تصميم گرفتند که کابينه جديد را سريعتر تشکيل دهند. وزير پيشنهادی علوم نيز در اولين فرصت مشخص خواهد شد.»

اســحاق جهانگيــری در ادامــه دربــاره حضور صالحیاميــری در هيئتدولت و تيم اطلاعرســانی دولــت دوازدهــم، گفــت: «تصميماتی کــه گرفته میشود زمانی عملياتی میشــوند که ابلاغ گردند؛ در همين راستا آقای روحانی با آقای صالحیاميری مذاکراتــی داشــتهاند و اين مذاکــرات خيلی پيش رفته اســت و چنانچــه رئيسجمهوری بــه نتيجه قطعی برســد و آقــای صالحیاميری نيــز موافقت کنند، حتما ابلاغ مورد نظر انجام خواهد شــد. آقای صالحیاميــری قطعــا به دولت علاقهمند هســتند و دوســت دارنــد کــه به دولــت در هــر جايی که رئيسجمهوری اعلام کند، کمک کنند.»

تحقق اهــداف اقتصاد مقاومتی توقعــی فراتر از تعهدات دولت است

او دربــاره اظهــارات اخير خود نســبت به لزوم اعطای اختيارات ويژه به ســتاد اقتصــاد مقاومتی، افزود: «تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توقعی فراتر از تعهدات دولت است که رهبری از مجموعه کشور خواستهاند تا برای تحقق آن به صحنه بيايند و تلاش کنند. متناســب با اين مطالبات نيز بايد اختياراتی در اختيار اين ستاد قرار بگيرد.»

جهانگيری با بيان اينکه ايــن اختيارات میتواند هم در حــوزه دولت و هم در حــوزه فعاليت قوای ديگــر باشــد تأکيد کــرد : «پيشنياز ســرمايهگذاری ايجــاد شــغل و کار جدی در اقتصاد کشــور، امنيت سرمايهگذاری اســت که بايد اين مسئله در قوانينی که مجلس تصويــب میکند و همچنين در اقدامات قوه قضائيه و حرکت نهادهای بازرســی و نيروهای اطلاعاتی مورد توجه قرار بگيرد.»

او گفت: «ايــن نهادها هر حرکتی که میخواهند انجــام دهند، بايد محاسباتشــان اين باشــد که اين حرکت چقــدر میتوانــد امنيت ســرمايهگذاری را تحــت تأثير قرار دهد. ســتاد اقتصــاد مقاومتی بايد دارای اختياراتی باشــد که آن از قوای ديگر بخواهد تصميمات آنها در راســتای تصميمات اين ستاد قرار بگيرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.