اينکه ميگويند زن توانمندي نداريم، بهانه است

Shargh - - سیاست -

شــرق: خبرنــگاران دورتــادور ميز نشســتهاند. زهرا شــجاعي از زنان پيشکسوت اصلاحطلب پاسخگوي بيشتر سؤالهاست. او در مقام دبيرکل مجمع زنان اصلاحطلب از اخذ مجوزهاي رسمي براي آغاز به کار فعاليتهاي حزبي مجمع زنان اصلاحطلب خبر ميدهد: «از سال 85 زنان فعال اصلاحطلب با تشکيل جلسههايي به شکلدهي يک تشکل سياســي اهتمام ورزيدند و در نهايت «مجمع زنان اصلاحطلب» شکل گرفت. در سال 92 نيز آنطور که زهرا شجاعي، دبيرکل اين حزب نوپا خبر داده «اقدام به تدوين آييننامه جديد شد و در ســال 95 تشــکل را بهصورت «حزب» ثبت کرديم و در 20 مرداد 96 نخســتين کنگره مجمع در کتابخانه ملي برگزار ميشود».

شجاعي همچنين در اين نشست به پيگيريها دربــاره شــهيندخت مــولاوردي و جلســهها با مقامهــاي دولتــي در همين زمينه اشــاره دارد «درباره کابينــه اميدوار بوديم آقــاي روحاني از حضور مفيد و تأثيرگذار خانم مولاوردي استفاده کنند تا برنامههاي دولــت در حوزه زنان را پيش ببرند و همچنين انتظار داشــتيم ســهم زنان در کابينه بيشتر از اين باشد. با آقاي جهانگيري ديدار کرديم و اين مسائل مطرح شد».

به گفته دبيــرکل مجمع زنــان اصلاحطلب «زنان ســابقه تحــزب درخشــاني ندارند، حزب جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين حزب در تاريخ جمهوري اســلامي تنها يک شاخه داشت و احزاب ديگر هم فقط يک شــاخه يا کميسيون در حــوزه زنان داشــتند. هماينک 17 تشــکل در حوزه زنان وجود دارد و اميد به خدا مجمع زنان اصلاحطلــب هجدهمين تشــکل در حوزه زنان خواهد بود».

او دربــاره معرفي معصومه ابتــکار بهعنوان معاون امــور زنــان رياســتجمهوري نيز گفته «من هشــت ســال در کنار خانم ابتکار بهعنوان نخستين زنان کابينه در دولت اصلاحات فعاليت ميکرديم و در واقع نخســتين زنانــي بوديم که بــه ابتکار آقاي خاتمي و با حضور ما ســد ورود زنان به کابينه شکسته شد. خانم ابتکار در هشت سال دولت اصلاحات، چهار سال دولت يازدهم و شش ســال فعاليت در شوراي شهر تهران، در حوزه محيط زيســت فعاليت ميکردند و تجارب خوبي دراينباره داشــتند». شــجاعي همچنين بــه دوره فعاليت مولاوردي در مرکــز امور زنان در زمان اصلاحات اشــاره داشــته: «من از سال 70 که مشــاور وزير کشــور در امور بانوان بودم، خانم مولاوردي با بنــده در حوزه زنان همکاري ميکردنــد. وقتي من بــه مرکز مشــارکت زنان رياستجمهوري رفتم، ايشان بهعنوان کارشناس حقوقي و سپس بهعنوان مسئول امور بينالملل مرکز مشارکت زنان فعاليت ميکردند». شجاعي همچنين افزوده: «خانم ابتکار در حوزه مديريتي و محيط زيســت فردی توانمند و از سرمايههاي زنــان هســتند. ايشــان در اجــلاس پکن بخش غيردولتي زنــان را مديريــت ميکردند اما مدت زيادي اســت که به دليل کثرت مشغله در حوزه محيط زيست از مسائل زنان فاصله گرفتهاند. ما اميدواريم ايشان با استفاده از تجارب قبلي، اتاق فکر و... بتوانند برنامــه خانم مولاوردي را ادامه دهند. خواهــش ميکنيم ايشــان طرحی جديد ارائه ندهند».

لزوم استفاده از زنان در سطوح مياني

او همچنين به توصيهها و توضيحها پيرامون انتصــاب وزيــر و ديگــر مســئولان زن اينگونه پاســخ داده: «اينکــه ميگويند زنــان توانمندي نداريم، بهانه اســت البته محذوراتي براي آقاي رئيسجمهور وجود داشــته اســت که ما از اين مسئله آگاه هســتيم و از اينکه اين سه نفر حفظ شــدند، تشــکر ميکنيم و اميدواريم در ســطوح مياني و استانداران و سفرا از سرمايه انساني زنان استفاده بيشتري شود .»

شــجاعي با اشــاره همــکاري مجمــع زنان اصلاحطلــب بــا ديگر تشــکلهاي زنــان گفته: «يکــي از کارهاي خود ما اين بود که از آنجايي که معتقديم مسائل زنان در چارچوب جناحبنديهاي سياسي نميگنجد و زنان اصولگرا و اصلاحطلب در بسياري از مسائل همفکر هستند و اشتراکنظر دارنــد و در همکاري با يکديگر ميتوانند مســائل زنــان را پيگيــري کنند، بــه همين خاطــر از زنان اصولگــرا دعــوت کرديم و ائتلاف اســلامي زنان شکل گرفت. مرحوم مريم بهروزي با ما همکاري داشــتند که با فوت ايشــان اين همــکاري ادامه نيافــت و اين موجب تأســف ماســت». او با بيان اينکــه از ســه دوره فعاليــت بــراي مجمع زنان اصلاحطلب ميتوان نام برد، افزوده: «دور اول که به صورت جبهــهاي فعاليت ميکرديم. بهتدريج و از ســال 92، در فعاليتها بازنگري کرديم و در قالب آييننامه جديد، مجمع فعاليتش را ســامان داد. البتــه ما از ســال 88 تا 92 شــرايط خوبي را نداشتيم؛ ولي شمعمان خاموش نشد.»

کنگره مجمــع زنان اصلاحطلــب جمعه از ســاعت 9 در کتابخانه ملي فعاليت خود را آغاز ميکنــد. 300 نفــر از اعضاي مجمــع از تهران و شهرســتانها دعــوت ميشــوند و بــه همين تعداد ميهمــان نيز از اعضاي فراکســيون اميد، دبيــران کل اصلاحطلب، اعضاي شــوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان، استادان دانشگاهها و... هســتند. زهــرا شــجاعي، محمدرضا عارف و شــهيندخت مولاوردي ســخنرانان اين کنگره خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.