همسرم وثيقه 4ميلياردي گذاشت

Shargh - - سیاست -

شــرق: خبرها بالا گرفته بود که قاضيزادههاشمي وزير آينده بهداشــت نخواهد بود. فهرســت کابينه کــه آمد اما نــام او طبق پيشبينيها در فهرســت معرفيشدگان کابينه دوازدهم بود. ديروز به جمع نمايندگان فراکســيون ولايي رفته بود تا پاسخگوي آنها باشــد. در آن ميان جواد کريميقدوسي درباره ســابقه ارتباط او با حســين فريدون و ميزان تأمين وثيقه بــراي آزادي برادر رئيسجمهوري ســؤالي ميپرسد.

هاشــمي با اشــاره به پيشــينه آشــنايياش با حســين فريــدون گفته «ايشــان را از بــدو پيروزي انقلاب اســلامي و زماني که فرماندار نيشابور بود، ميشناســم. آن زمــان من در جهاد ســازندگي کار ميکــردم. بعد از آن هم که ايشــان در کردســتان به وســيله گروهک کومله دستگير شــد و بيش از يکســالونيم خبــري از او نبود و بســتگان گمان ميکردند شهيد شده اســت، بعد از آزادي هم يک بار ايشــان را ديدم و من مشغول ادامه تحصيل و او ســرگرم مناصب سياسي و اجرائي شد. تا حدود 10، 15 ســال پيش که فرزندان ما در مدرسه همکلاس شــدند و ما تصادفــي همديگر را دوبــاره ملاقات کرديم و از طرفي پدرخانم ايشــان مرحوم حاج آقا غفوري که يکي از زندانيان سياســي در زمان رژيم ستمشاهي بود، چشمشــان را از دست دادند و من چشمشان را پيوند کردم و از اين طريق دوباره ارتباط گذشــته احيا شــد و بعد هم که در دولت يازدهم همکار شديم».

سندهاي مختلف براي آزادي فريدون

قاضيزادههاشــمي همچنين افزوده «اما درباره دلايل گذاشــتن وثيقه بايد بگويم طبيعي است آن آشــنايي و ارتباط خانوادگي قديمــي اين وظيفه را ايجاب ميکرد اگر مشــکلي در زندگي براي ايشان بــه وجود آمــد و مانند هر فرد ديگــري که ممکن اســت بازداشــت شــود و برايش قرار وثيقه صادر کنند، بيتفاوت نباشــيم. البته من آن زمان در سفر قرقيزســتان بودم و از آنجا که دادستان اعلام کرده بود، هر تعداد ســند ميتوان به عنوان وثيقه آزادي ايشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ايشان است، همراه همسر آقاي فريدون به دادسرا رفتند و ســند منزل مسکوني را براي آزادي ايشــان به وثيقه گذاشتند و من از اين بابت از ايشان تشکر ميکنم».

آنطور که خانه ملت خبر داده، وزير پيشنهادي بهداشــت همچنين گفتــه «از آنجا که ســندهاي خانــواده آقاي فريدون کفاف وثيقه تعيينشــده را نميکرد، ســندهاي ديگري براي آزادي ايشــان از جانب همســر آقاي فريــدون و ديگر بستگانشــان فراهم و ايشــان آزاد شــد؛ درهرحــال همه آنچه از طرف همســر بنده کمک شــد، همين سند منزل مســکوني اســت که حدود چهار يا پنــج ميليارد تومان براي آن قيمت گذاشتند و آنچه غير آن گفته شده، شــايعه اســت و من گمان ميکنم اين اقدام انساندوستانه نه براي ايشــان، بلکه براي هرکس ديگري که در بند اســت و دادستان اجازه گذاشتن وثيقه ميدهد، کار خيري است و اگر از کسي کمکي برميآيــد نبايد دريغ کند، ضمــن آنکه من معتقدم اين اقدام براي آرامش کشــور هم حرکت درســتي بوده است .»

گله وزير بهداشت از مديران منطقهاي

حسن قاضيزادههاشمي در اين جلسه با اشاره به ضرورت توجه به موضوع عدالت آموزشــي در مناطق محروم گفته «موضوع عدالت آموزشــي در اکثر نقاط کشــور بهويژه مناطق محــروم از ابتداي دولــت يازدهم تاکنون موردتوجه بــوده به طوري که در مناطقي مانند شهرستان زابل و ديگر مناطق محروم کشور رشتههاي تخصصي و فوقتخصصي و دورههاي آموزشــي بســياري در رشتههاي علوم پزشکي ايجاد شده است».

او همچنين در ادامه اين جلســه از برنامهريزي براي رفع سموم در مواد غذايي خبر داد و از برخي اقدامــات نامناســب مديــران منطقــهاي گله کرد «بخشي از مشکلات ما مربوط به اقدامات نامناسب مديران منطقهاي اســت و در شرايطي که يک مدير مبتدي مشغول به کار اســت، نميتوان از افزايش مشکلات جلوگيري کرد».

در ادامــه ديدارهــاي وزرا بــا فراکســيونهاي مجلس، محمود علوي در فراکســيون مســتقلين ولايي حاضر شد.

جنگ رواني عليه آمدنيوز

بــه گفته وزير پيشــنهادي اطلاعات «سياســت وزارت اطلاعات درخصوص کانالها پليسي نيست و اينگونه برخــورد در قبال فعالان مدني جداي از عناصر ضدانقلاب را در شــأن يک جامعه رشديافته نميدانيم. وزارت اطلاعات تنها يک تشکيلات ندارد و موضوعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي دســتهبندي شده اســت و هر بخش به موضوعي مخصوص ميپردازد».

او همچنيــن در ايــن ديدار افــزوده «اگر وزارت اطلاعات موردمحور باشد، ممکن است بر اثر غلبه موارد، وزارتخانه محو يک مورد شود ولي اگر وزارت اطلاعات راهبردمحور باشد، اين موردها نيستند که حرکت وزارتخانه را مشــخص ميکننــد، امروز به جاي مديريت موردي، به مديريت موردها بر اساس راهبرد پرداخته ميشــود. در اين چهار سال راهبرد وزارت اطلاعــات تعيين و بــه خدمت مقام معظم رهبري ارائه شــده و کار براســاس راهبردها انجام ميشــود».علوي همچنين تأکيد کرده «درخصوص کانال آمدنيوز به مرتبطــان اين کانال تذکر داديم و اقدامات در زمينه ايجاد جنگ رواني عليه اين کانال راه افتاده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.