گلايه نماينده تهران از حضورنداشتن زنان در کابينه

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

يک نماينده مردم تهران در مجلس از حضورنداشــتن زنان در کابينه دولت دوازدهم با وجود وعدههــای انتخاباتی روحانــی گلايه کرد. پروانه سلحشــوری در تذکر شــفاهی در جلســه علنی چهارشــنبه مجلس شــورای اســلامی، با اشاره به فهرســت کابينه دولت دوازدهم، گفت: در کمال بهــت و ناباوری نيمی از جامعه ايران از سوی رياست محترم جمهور ناديده انگاشته شده است. رئيس فراکسيون زنان مجلس گفت: ايران در ميان کشــورهای جهان از معدود کشــورهايی هســتند کــه زنانش در ســطوح مديريــت کلان سياســی حضور کمرنگی دارند. با وجودی که در ساير سطوح مشارکت سياسی بسيار فعال بودند. اکنون بيش از نيمی از فارغالتحصيلان دانشگاهها را زنان تشکيل میدهند و در فعاليتهای مختلف اقتصادی، سياســی، اجتماعی و فرهنگی حضور دارنــد؛ امــا هر وقت بحــث وزارت زنــان مطرح میشود، نداشــتن رزومه بهانه میشود و اين دور باطل همچنــان وجود دارد. او گفت: متأســفانه ايجاد فرصتهای برابر و منع تبعيض جنســيتی از وعدههــای رئيسجمهور بود که متأســفانه در اوليــن گام هيچ فرصتــی به زنان داده نشــد، نه اينکه فرصت برابر داده شود. رتبه ايران در شکاف جنسيتی که از شاخصهای توسعهيافتگی است، در پايينترين رتبهها از بين 144 کشــور جهان قرار دارد. در سال 2016 رتبه ايران 139 بود. اگر برنامه توسعه برای کشور مینويســيم و اکنون ششمين برنامــه را اجرائــی میکنيم، بــدون حضور زنان توسعه محقق نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.