اشکالي در قرارداد توتال وجود ندارد

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

ســخنگوي قوه قضائيه در حاشيه نشست با مديران ســازمان زندانها، درباره امضاي قرارداد نفتــي با توتال و اينکه آيا اين قرارداد اشــکال دارد يا نــه، گفــت: هيئتــي در قانون پيشبيني شــده کــه قراردادهــا و مذاکرات وزارت نفــت را قبل از امضــاي قرارداد بررســي ميکند و نظــر ميدهد. حجتالاســلام محســنياژهاي افزود: اما اشــکال اين اســت که اين قرارداد امضا و نافذ شــده بود و بعــد به هيئت رفت؛ البته هيئت پرونده را مطالعه کرده و گفته اشــکالي در اين قرارداد وجود ندارد. همچنين به گزارش ميزان او در نشست همانديشي نخبگان حقوقي و شــوراي عالي ســازمان بســيج حقوقدانــان گفت: ما از مجــازات مواد مخدر چه تأثيــري ميخواهيم بگيريــم؟ بگوييم چون اعدام جواب نداده، آن را برداريم؟ يا اينکه صرفا به سبب هجمههاي حقوق بشــري آن را قطع کنيم؟ البته قطعــا هجمههاي حقوق بشــري به اين واســطه کاهــش نخواهد يافــت. اژهاي گفــت: 20 کار بايد ميکرديــم و نکردهايــم و حال ميگوييــم اعدام نباشد؟ يک جهت را فقط لحاظ نکنيم؛ من درمورد آثــار مثبت و منفي اين قضيه قضاوت نميکنم؛ اما بايد بررســي کنيم تا دو سال ديگر نگوييم اين کار را کرديم بدتر شــد. ميگوييم اعــدام کاهش يابد؛ اما چه چيزي بايد جايگزين آن کنيم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.