توضيحات وزارت کشور درباره لايحه جامع انتخابات

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

مرکز اطلاعرســاني و امور بينالملل وزارت کشور با انتشــار اطلاعيهاي اعلام کرد: لايحه جامع انتخابات که در کميســيون سياسي - دفاعي دولت تصويب شــده است بهزودي در جلسه هيئت دولت مطرح و پس از تصويب به مجلس ارســال ميشود. در اين اطلاعيه که در پاســخ بــه مصاحبه کوليوند، رئيس کميســيون شــوراها و امــور داخلي مجلس شوراي اســلامي، درباره تأخير در ارائه لايحه جامع انتخابات منتشــر شده، آمده است: به جهت اهميت موضوع براي دولت و وزارت کشــور بهعنوان مجري انتخابــات، مراتب فــوق در نامه شــماره 101885 مــورخ 9 آبانماه 1395 به رياســت محترم مجلس شــوراي اسلامي اعلام شده و بهعلاوه؛ گزارش کامل انجــام مراحل تدويــن لايحه و توضيحــات موجود درخصــوص علل عدم ارســال لايحه بــه مجلس شــوراي اسلامي توسط وزير محترم کشور به رياست محترم مجلس شــوراي اســلامي ارائه و همچنين اخيرا از ســوي نمايندگان وزارت کشور در کميسيون شــوراها و امور داخلي مجلس شــوراي اســلامي، مطرح شده است. برايناساس و با عنايت به تکميل روند بررســيها درخصوص لايحه جامع انتخابات، اين لايحه بهزودي در جلســه هيئت دولت مطرح و پس از تصويب به مجلس محترم شــوراي اسلامي، ارسال خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.