دستگاه قضائي بهدنبال بستن فضاي مجازي نيست

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

دادســتان کل کشــور در همايــش دادستانهاي مراکز استانها، با تأکيد بر اينکه بايد از امکان فضــاي مجازي اســتفاده و درعينحال مديريت شود، گفت: رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشــور دو عضو مؤثر در شــوراي عالي فضاي مجازي هســتند و انتظار ما اين اســت که دولت اهتمام بيشتري داشته باشد و شعار ندهند که قوه قضائيه بهدنبال بستن فضاي مجازي است. دروغ به مردم نگوييد، ما بهدنبال بســتن فضاي مجازي نيســتيم، ولــي ميگوييم بايد متناســب با فضاي کشــور مديريت شــود. آيتالله منتظري افزود: ما از عزيزان صاحبنظر در دولت ســؤال ميپرسيم آيا اين فضــاي مجازي با اين وصــف و وضعيت که همچون اتوباني يکطرفه اســت، متناســب با وضعيت نظام ماست؟ ما ميگوييم بهجاي آنکه بعدا بگوييم آي دزد آمد و برد، از اول نگهبانهاي مناســبي بگماريم و مديريت کنيــم. او افزود: در دولت جديد به ياري خدا دســت تعامل بهسوي دولت دراز ميکنيم تــا در فضايي غيرملتهب اين فضا را مديريت کنيم که قطعا همکاري ميکنند و البته اگر همکاري هم نکردند فکري خواهيم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.