مطالب رهبري بايد مثل تابلو جلوی چشم مسئولان باشد

Shargh - - سیاست -

تســنيم:

آيتالله احمــد جنتي، دبير شــوراي نگهبان، گفت: بهحمدالله مراسم تنفيذ و تحليف به خوبي اجرا شــد و رهبر معظم انقلاب هم مثل هميشه مطالبي گوشــزد کردند که اين مطالب و مفاهيــم بايد مثل تابلو جلوي چشــم مســئولان باشــد و ديگران و مردم نيز بايد پيگير اين مطالب باشــند. بر اساس حکم تنفيذ رهبر معظم انقلاب، هم رأي ملت و هم تنفيذ ايشــان موکول به حفظ و رعايت صراط مســتقيم انقلاب و اســلام است. آيتالله جنتي با اشاره به حواشي بهوجودآمده در مراســم تحليف و بازتاب رســانهاي و مردمي اين حواشــي، اضافه کرد: چطور اين نمايندگان توجه نداشتند از عمل آنها چه تفسيري صورت ميگيرد و مــردم و جامعه درباره اين اقــدام چه قضاوتي خواهند کرد. در مجموع، کار اين عده از نمايندگان کار خوبي نبود و با اعتراضاتي روبهرو و به مسئله روز تبديل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.