ابلاغ قانون مربوط به تشکيلات وظايف و انتخابات شوراها

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

رئيسجمهــوري در نامــهاي به وزارت کشــور قوانيــن مربوط بــه تشــکيلات، وظايف و انتخابات شــوراهاي اســلامي کشــور و انتخاب شــهرداران، مصوب مجلس شــوراي اســلامي را بــراي اجرا ابــلاغ کــرد. برايناســاس «قانون تشــکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شــهرداران مصوب 31 خردادماه 1375 و اصلاحــات بعــدي» مصــوب مجلــس شوراي اســلامي همراه «قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شــوراهاي اسلامي کشــور و انتخاب شــهرداران مصوب اول خردادماه 1375 با اعمال آخرين تغييــرات و اصلاحات تا تاريــخ 20 تيرماه 1396» براي اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.