در کسوت يك استاد پيگير مطالبات مردم خواهم بود

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

دســتيار ويژه رئيسجمهــور در امور حقوق شــهروندي گفت: با من بــراي حضور در دولــت دوازدهــم صحبت نشــده اســت؛ اما در کسوت يك استاد دانشگاه حقوق مردم را پيگيري ميکنم. الهــام امينزاده افزود: بــه خودم اجازه ندادم از رســانهها به عنوان ابزار فشــار استفاده کنم. حتي در مصاحبهها تشويق ميکردم تا اجازه داده شود رئيسجمهور در آرامش افراد تأثيرگذار خود را انتخاب کند. هيچ فشار رسانهاي يا تلاشي از طريق کمپينســازيها يا توييتر براي حضور در کابينه دوازدهم نداشــتم؛ چراکه عقيده داشته و دارم رئيسجمهــور در فضــاي آرام بايد انتخاب خود را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.