شهادت ايراني اسيرشده در مرز سوريه به دست داعش

Shargh - - سیاست -

ميــزان:

مدافــع حــرم محســن حججــي از نجفآباد که دو روز پيش در مرز ســوريه با عراق به اســارت داعش درآمده بود، به شــهادت رسيد و آســماني شــد. او دو روز پيش در عملياتي که نزديک مرز ســوريه با عراق انجام شد، به اسارت گروه تروريســتي داعش درآمد. داعش تصاويري از بهشهادترســاندن اين رزمنده ايراني را منتشر کرده اســت. شهيد مدافع محســن حججي يکي از نيروهاي لشــکر زرهي 8 نجف اشرف و يکي از نيروهاي فعال مؤسسه شهيد احمد کاظمي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.