يک مشت ترسوي بزدل با يک پخ دشمن عقبنشيني ميکنند!

Shargh - - سیاست -

انتخاب:

آيتالله مصباحيزدي گفت: گاه گفته ميشود همه کشورهاي غربي و حتي شرقي جايي که پاي منافعشــان در ميان باشد، قرار نيست از ما حمايت کنند، پس بايد از آمريکا ترسيد! اما بايد در پاسخ گفت: «حســبنا الله و نعم الوکيل»؛ اين آيه صريح قرآن است؛ خداوند ميخواهد انسانها را اينطور تربيت کند نه يك مشت ترسوي بزدل که با يك «پخ» دشمن عقبنشيني ميکنند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.