انتقاد از سوءاستفاده از نام «آيتالله»

Shargh - - سیاست -

محمد هاشــمي:

برخــي افراد بعــد از رحلت حضرت آيتالله هاشمي که در گذشته سمتي مانند مشاور ايشان داشتند، هنوز از اين عناوين اســتفاده ميکنند که بعد از رحلت ايشان اين کار معنــا نــدارد و نوعي سوءاســتفاده از نام ايشان است و نبايد اينگونه باشد.

)ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.