چرا توهم توطئه داريم؟

Shargh - - سیاست -

مصطفي كواكبيان:

چرا ما توهم توطئه داريم و فکر ميکنيم يك کار مثبت که قرار شده در دولت انجام شــود، حتما مباحث مربوط بــه تراريختهها در آن مطرح است؟ لايحه حفاظت و بهرهبرداري از منابع ژنتيکي لايحه مهمي است؛ بحث بر سر بهرهبرداري منابع ژنتيکي کشاورزي است.

)خبرآنلاين(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.