الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مشــکلات اقتصــادی: آقــای رئيسجمهور! بــا تبريک دوبــاره به مناســبت تنفيــذ و تحليف رياســتجمهوری، اســتدعا داريم اينبار برای رفع مشــکلات اقتصادی و بالابردن قدرت خريد مردم، چارهانديشی کنيد. با تشکر

ناصر عربيارمحمدی از تهران

رفتارهای غیرانســانی: روزهای گذشته شاهد بهقتلرســاندن کودکان معصوم در کشور بوديم. خدايا، اين انســانهايی که خــوی حيوانی دارند، چگونه میخواهند جــواب خانوادههای مقتولان را بدهند؟

مرضيه از گرگان خيابــان شــهيد مرتجايــی، واقــع در ميدان امــام حســين)ع( را از وجــود دستفروشــان و بساطگستران پاکسازی کنيد.

مريم. غ ميــدان هفتم تيــر، بهويژه حدفاصل مســجد الجواد تا ايستگاه مترو از سوی مسئولان سدمعبر شهرداری منطقه هفت پاکسازی شود.

مرجان از تهران برخی دکههای روزنامهفروشــی، صبحها، دير درِ دکهشان را باز میکنند. ازاينرو مشتريان بهويژه کارمندان برای خريد روزنامه مورد علاقهشــان با مشکل مواجه میشوند.

نگار قاصدآبادی، )کارمند( چرا قيمت گوشت قرمز و مرغ در فروشگاههای زنجيرهای رفاه گران است؟

جعفر مير مســئول تأخير پروازهای داخلی اهواز- تهران کيست؟ مســافران به اميد اينکه يک ساعت پس از پرواز به تهران میرســند، بليــت هواپيما تهيه میکنند، اما تأخيرها بهويژه شبها، برای خانمها، مشکلساز شده است.

امينه عبدالخانی چرا بيشــتر مواقع شــبها، جايگاه پمپبنزين بزرگراه امام علی )ع(، در بزرگراه شــهيد محلاتی، تعطيل است؟

رضا علوی چرا بيشتر ايســتگاههای اتوبوسهای بیآرتی را شــخم میزنند و دستانداز ايجاد میکنند و آيا تخريب آسفالت سالم ضروری است؟ کيميا کلانتری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.