رشد بورس با فولاديها

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

بــورس در آخريــن روز هفتــه جاری، با رشــد 0.۳۳درصــدی معادل 265.41 واحــدی نيمههای کانــال 81 هزار واحــدی را طی کرد و بــه 81هزارو 579.۳ واحد رسيد. در اين روز که برای اولين بار در سال جاری بازار فرابورس پذيرای عرضه اوليه سهام بود، هر سهم شرکت مبين وان کيش سههزارو 470 ريال معامله شد.

در روز چهارشــنبه، بيــش از يکميليــاردو 92 ميليــون انــواع ســهم و اوراق بهــادار بــه ارزش ســههزارو 72 ميليارد ريال دادوستد شد و شاخص کل بورس با افزايش 265.41واحدی توانســت رقم 81هــزارو 579.۳واحدی را به ثبت برســاند. در اين معاملات شاخص قيمت با رشد 86واحدی به عدد 26هزارو ۳44واحدی و شــاخص آزاد شناور با رشد ۳07.59واحــدی به عــدد 89هــزارو 880واحدی رسيد.

در بــورس تهران بيشــترين تأثير مثبــت را فولاد مبارکــه اصفهان، فولاد خوزســتان و کشــتیرانی جمهوری اســلامی ايران بر شــاخص کل رقم زد و بيشــترين افت قيمت نيز در پی معاملات گســترش نفتوگاز پارسيان بر شــاخص کل به ثبت رسيد. در اين بــازار «پرداخت» همچنان پربينندهترين ســهم است. در بازار فرابورس نيز 244 ميليون انواع سهم و اوراق بهادار بــه ارزش 800 ميليارد ريال معامله شــد که 187 هزار ورقه آن بــه ارزش 184 ميليارد ريال بــه معاملات اوراق بدهی اختصاص داشــت. همچنين شاخص کل اين بازار با افزايش 1.۳واحدی به رقم 924 واحد رســيد. «سرچشــمه» بيشــترين تأثير مثبت و «مارون» نيز بيشــترين تأثير منفی را بر شاخص اين بازار داشتند.

در جريــان عرضــه اوليه روز گذشــته فرابورس تعداد 10 ميليون ســهم شــرکت «مبين وان کيش» بهعنــوان اولين عرضه اوليه ســال جاری فرابورس ايران، هر سهم آن سههزارو 470 ريال کشف قيمت شد.

در ايــن معاملات گــروه فلزات اساســی باز هم در صــدر معاملات قرار گرفت و بيشــترين رشــد را در ميان ســاير صنايع بورســی به خــود اختصاص داد. قندوشــکریها نيز از وضعيت خوبی برخوردار بودند و توانســتند تعادل خود را در بازار حفظ کنند؛ امــا خودرويیها به همراه دارويیها و شــيميايیها وضعيــت چندان مســاعدی نداشــتند و با کاهش قيمت مواجه بودند.

ديروز «شــبريز» با 5.۳8 درصد بيشترين افزايش قيمت را داشــت . «دعبيد»، «فــرآور» و «کبافق» نيز به ترتيب بيشترين افزايش قيمت را داشتند. از سوی ديگر بيشــترين کاهش قيمت بــازار از آنِ «کترام» با افت 4.۳درصدی شد. بيشترين صف خريد ديروز به «فروس» و بيشــترين صف فروش نيز به «سمازن» اختصاص داشت.

در مــعامــــلات روز گذشــته بانــک تجــارت بلــوک 16.7درصــدی موتوژن را عرضه کرد. اين بلوک که شــامل بيش از 11۳ميليونو 975 ســهم و به قيمت پايه هر سهم شــشهزارو 677 هــزار ريال بود، بيشــترين ارزش معامــلات را بــه خــود اختصاص داد. اين بلوک 24 اسفند دو سال گذشته در بورس تهران به قيمت هر ســهم هشــتهزارو 770 ريــال، روانــه ميــز فــروش شــده بــود؛ اما معامله نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.