چابهار بايد به مرکز تجارت شبهقاره هند بدل شود

Shargh - - اقتصاد -

مشــاور رئيسجمهــور و دبيــر شــورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی کشــور در نشســتی بــا مديرعامل، اعضــای هيئتمديــره و مديران و کارشناسان سازمان منطقه آزاد چابهار، به بررسی پروژهها و اقدامــات صورتگرفته و طرحهای در دســت اقدام پرداخت. اکبر ترکان در اين نشست با اشــاره به سياستهای تجاری قدرتهای بزرگ در آتلانتيــک و پاســيفيک، چابهــار را يک نقطه استراتژيک دانست و گفت: چينیها برای افزايش قــدرت خود و تفــوق بر آمريکا و اروپــا، به دنبال احيای جاده ابريشــم هســتند و ســرمايهگذاری عظيمیکردهانــد که نبض تجارت از شــرقیترين نقطه آســيا تا غربیترين نقطه اروپا را در دســت بگيرند. وی افزود: در راه ابريشم دريايی، چينیها ابتدا متوجه بندر گوادر پاکســتان شدند؛ اما امروز به اين نتيجه رسيدهاند که نمیتوانند بندر چابهار ايران را نديده بگيرنــد و حالا به دنبال همکاری و شراکت دو بندر هستند. مشاور رئيسجمهور تأکيد کرد: هدفگذارى چابهار بايد تبديلشدن به مرکز تجارت و تکميل زنجيره توليد در شبه قاره هند، از نپال تا پاکستان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.