دولت دوازدهم 67 میلیارد دلار در پتروشیمی سرمايهگذاری میکند

Shargh - - اقتصاد -

وزير نفت پيشــنهادی دولــت دوازدهم اعلام کرد: 68 طرح جديد پتروشيمی با 67 ميليارد دلار ســرمايهگذاری در برنامه پيشبينی شــده است. به گزارش شــرکت ملی صنايع پتروشــيمی، بيژن زنگنــه، وزير نفت پيشــنهادی دولــت دوازدهم، اعــلام کرد: توليــد محصولات پتروشــيمی ايران در فعاليت چهار ســال گذشــته، 10 ميليون تُن در ســال افزايش يافت و با حدود 24 درصد رشــد از 40.6 ميليون تُــن به حــدود 50.5 ميليون تُن در ارديبهشت سال جاری رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.