مقررات عرضه ارز در بازار سرمايه تدوين شد

Shargh - - اقتصاد -

نايبرئيس کميســيون بــازار پول و ســرمايه اتــاق بازرگانی تهــران، از تکنرخیشــدن ارز در بورس با موافقت بانــک مرکزی خبر داد و گفت: عرضــه و تقاضا تنها راهی اســت که میتواند به يکسانســازی نــرخ ارز منجر شــود. بــه گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سيدحسين سليمی بــا تأکيد بر اينکــه تکنرخیشــدن ارز به معنای تثبيت قيمت آن نيســت، گفت: با تکنرخیشدن ارز، فاصله قيمتی بين ارز دولتی و آزاد برداشــته میشــود و عملا با يک نرخ روبهرو خواهيم بود؛ اما باز هم با وضع اقتصادی کشــور، اين نرخ ثابت نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.