مرگ کارگر پتروشیمی فارابی چند روز پس از سوختگی

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

يک کارگر پتروشيمی فارابی چند روز پس از ســوختگی در محل کار، جان خود را از دســت داد. ابراهيم ويســی )کارگر پتروشــيمی فارابی( چند روز پيش در بخش يودیپی مشــغول به کار بود که بر اثر نشــت ناگهانی بخار دچار سوختگی و به بيمارســتان منتقل شــد. از قــرار معلوم اين کارگــر دچار عارضه ديابت بوده و پس از چند روز بستریشــدن در بيمارســتان، بر اثر عفونت محل سوختگی جان خود را از دست میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.