صندوق قرضالحسنه «آيندهسازان میهن» مجوز ندارد

Shargh - - اقتصاد -

بانک مرکزی، فعاليت صندوق قرضالحســنه آيندهسازان ميهن استان لرستان را غيرمجاز اعلام کــرد. به گزارش بانک مرکزی، شــکايت رســمی بانک مرکزی از مسئولان آن صندوق نزد دادستان عمومی و انقــلاب خرمآباد مطرح شــده و برای جلوگيــری از فعاليت غيرمجاز آن با اســتانداران و دســتگاههای انتظامی و قضائی در اســتانهای لرستان و خوزستان مکاتبه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.