در فقدان پرسشگری

Shargh - - اقتصاد -

...ورود به اين جنجال به قيمت ناديدهشدن يک مراسم بينالمللی درخشان، در همان عمارتی که چندی پيش مورد هجوم تروريســتها قرار گرفته بود، تا چه ميزان به حس مشترک ضدامپرياليستی ما کمک میکند؟ آيا در اين نزاع رسانهای، همه اهميت مراسم تحليف به ســود يک همهمه گذرا مصادره نشد؟ ای کاش، اينان بهجای هياهو، در مقام پرسشــگر وارد میشــدند، نه نفرتپراکن هيستريک و تهمتزن ناموجه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.