عرضه سهام يک شرکت ايرانی در بورس استانبول

Shargh - - اقتصاد -

صداوســیما:

مديــر امــور بينالملل شــرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار، از عرضه سهام يک شــرکت ايرانی در بورس استانبول خبر داد و گفت: مدل پيشــنهادی برای پذيرش اين شرکت، به تأييد رسيد.محمدسجاد سياهکارزاده از عرضه سهام يک شــرکت ايرانی در بورس استانبول خبر داد و گفــت: کارگروه ويژهای برای عرضه ســهام اين شــرکت تشکيل شــده و مدل پيشنهادی برای پذيرش آن نيز به تأييد رســيده اســت.وی افزود: کارگروهــی متشــکل از بــورس تهران، شــرکت ســپردهگذاری مرکزی، بورس اســتانبول، تاکاس بانک و شــرکت MKK تشــکيل شــده اســت تا زمينه پذيرش و قيمتگذاری ســهام اين شــرکت پتروشيمی در بورس استانبول فراهم شود. تاکاس بانــک از اعضای وابســته به فدراســيون جهانی بورسهای اروپايی- آسيايی FEAS ، عضو مؤسسه سپردهگذاری اروپا، عضو انجمن ملی ارائه کدهای بــورسANNA و مســئول امور مبادله و تســويه وجوه حاصل از مبادلات اوراق بهادار معاملهشده در بورس اســتانبول است.ســياهکارزاده تصريح کرد: ســهام اين شــرکت قرار اســت بــه صورت همزمان در بورس تهران و اســتانبول عرضه شود که بهطور حتم اين اتفاق، رويداد مهمی در تاريخ بازار ســرمايه کشــور خواهد بود .بــه گفته مدير امور بينالملل شرکت سپردهگذاری مرکزی، مدل پيشنهادی برای پذيرش اين شرکت به تاييد رسيده که قرار اســت در اين کارگروه، جنبههای مختلف ازجملــه مباحــث معاملاتی، افشــای اطلاعات و مــوارد پس از معاملات، ســپردهگذاری ســهام در حســاب تجميعی، اقدامات شــرکتی، مباحث حقوقی، ترتيبات قراردادی و... بررسی شود.

ســياهکارزاده ابــراز اميــدواری کــرد: هرچه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.