خودروی هيبريدي ميتسوبيشي اوايل پاييز در ايران

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

ميتسوبيشــي موتورز قرار است در اوايل پاييز ورژن کممصرف هيبريدي «اوتلندر اسپرت» را به بازار ايران عرضه کند.به گزارش ايلنا، «مؤسســه رسانهاي نيکي» ميتسوبيشــي موتورز قرار اســت در اوايل پاييز ورژن کممصــرف هيبريــدي «اوتلندر اســپرت» را به بازار ايران عرضه کند. بــازار خودرو در ايران تقاضاي زيادي براي خودروهاي ســازگار با محيط زيست دارد. اين مؤسسه رســانهاي در گزارش خود نوشت: حتي با کاهش ماليات و ديگر موارد تشــويقي براي واردات خودروهــاي هيبريدي اثرات مانــدگار تحريمها مانع از واردات اين خودروها به ايران شــده اســت. شبکه ايســتگاههاي شارژ سريع اين اتومبيلها هنوز در ايران ساخته نشده است.خودروهاي هيبريدي «پلاگ-اين» که هم موتور معمولي و هم موتور الکترونيکي دارند، ميتوانند در خانه شارژ شوند.ميتسوبيشي موتورز اين خودروهــاي دوگانه را در ژاپن و کشــورهاي اروپايي فروخته و قرار اســت اين خودروها به اروپاي شــرقي و آمريکا نيز صادر شوند.اين مؤسسه رسانهاي نوشت: ايران اولويت کشور خاورميانهاي واردکننده اين خودرو خواهــد بود. تقاضا در ايران بــراي خودروهاي جديد در حــال افزايش اســت. حجم فــروش خودروهاي ميتسوبيشــي موتورز در ايران در ســال ‪۱۶ ۲۰۱۶،‬ برابر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.