واکنش فاضلی به احضار و فساد مالی ۲ مقام اتاق اصناف

Shargh - - اقتصاد -

تسنیم:

رئيس اتاق اصناف ايران به احضار دو مقــام عالیرتبه اين اتــاق و توديع وثيقه چندصد ميلياردتومانــی بــرای آزادی آنهــا بر ســر پروژه «صندوقهای فروشــگاهی» واکنش نشــان داد. علــی فاضلی اظهار کرد: اطلاعی دراينباره ندارم و از اعضای هيئتمديره اتاق اصناف کسی به اين اتهامات بازداشــت نشده است. روزنامهای که اين خبر را منتشر کرده بايد اعلام کند چه کسی احضار شــده است؛ زيرا اطلاعرسانی به اين شکل درست نيست.وی تصريح کرد: اين خبر به خلاف از سوی آن روزنامه منتشر شده که دو نفر احضار شدهاند و برای آزادی خود وثيقه گذاشتهاند. من دليل انتشار چنين خبری را نمیدانم. چطور ممکن است يک فرد از اتاق بتواند وثيقه چندصدميلياردی را تأمين کند که اين امر نيز خــود حکايت از صحيحنبودن خبر دارد.فاضلی ادامه داد: جالب اســت يکی از رســانهها نيز خبر بازداشت ســهروزه من را داده بود که اين امر صحــت ندارد.رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه اگر تخلفی باشــد دستگاه قضا بايد آن را تشخيص دهد، گفت: اتاق اصناف طرف قرارداد با هيچکســی )با شــرکتهای توليدکننده صندوقهای فروشگاهی( نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.