ساخت 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد پربازده به مپنا واگذار شد

Shargh - - اقتصاد -

مديرعامل شــرکت بــرق حرارتي اعــلام کرد: پس از يک ســال مذاکرات فشرده و تکميل فرايند اخــذ مجوزهــاي لازم، طرح ســاخت حدود پنج هزار مگاوات نيروگاه ســيکل ترکيبــي با بازده بالا به شــرکت مپنا واگذار شد.به گزارش وزارت نيرو، «محسن طرزطلب» افزود: مدت اجراي کامل اين طرح ملي عظيم، بيش از پنج سال و مبلغ اجراي کامل قرارداد بيش از دوميلياردو 5۰۰ ميليون يورو اســت که يکميلياردو 8۰۰ ميليون يورو از طريق تأمين مالي خارجــي )فاينانس( تأميــن و هزينه میشود.طرزطلب ادامه داد: در مدت اجراي اين طرح و پس از حداکثر ســه ســال از آغاز قرارداد، فناوري ســاخت توربينهــاي گاز کلاس اف ،)F( به صورت کامل به داخل کشــور منتقل ميشود. مديرعامل شرکت توليد نيروي برق حرارتي گفت: با اجراي اين طرح در هشــت ســاختگاه منتخب در کشــور، دســتکم هشــت هزار نفر به صورت مســتقيم و بيــش از دو برابر اين ميــزان به طور غيرمستقيم در صنايع و کارخانههاي داخل کشور مشغول به کار ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.