سرشماري حذف ميشود

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا:

رئيس مرکز آمار ايــران ميگويد مرکز آمار ايران به دنبال ريلگذاري براي ايجاد نظام آماري ثبتي مبنا اســت.اميدعلي پارســا بيان کرد: مرکز آمار ايران بهشدت به دنبال ايجاد نظام آماري ثبتي مبنا است. اين موضوع جزء معدود مواردي اســت که مخالفي ندارد و همــه ارکان نظام به دنبال ايجــاد اين تحول مثبت هستند.وي ادامه داد: براي رسيدن به اين هدف که به موجب آن سرشماري به شکل سنتي آن حذف خواهد شــد، بايد همه ســامانههاي الکترونيک دستگاههاي اجرائي کشور به مرکز آمار ايران متصل شوند. در وهله اول نيز به دنبال آن هستيم که ثبت احوال، وزارت امور اقتصادي و دارايي و شــرکت پست به مرکز آمار ايران متصل شــوند تا بهاينترتيب اطلاعات مورد نياز کشور براي سرشماري از طريق سامانههاي مختلف به دست آيد.پارســا ادامه داد: اين تحولات نيازمند تغيير قوانين اســت؛ چراکه بههيچعنوان با قوانيــن فعلي امکان اجراي نظام آماري ثبتي مبنا وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.