در قرارداد توتال اشکالي وجود ندارد

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

سخنگوي قوه قضائيه گفت: هيئتي در قانون پيشبيني شــده که قراردادها و مذاکرات وزارت نفت را قبــل از امضاي قرارداد بررســي ميکند. اين هيئت پرونده را مطالعه کرده و گفته اشکالي در اين قرارداد وجود ندارد. حجتالاسلام غلامحسين محسنياژهاي، ســخنگوي قوه قضائيه، ديروز در حاشــيه نشست با مديران سازمان زندانها، درباره امضاي قرارداد نفتي بــا توتال و اينکه آيا اين قرارداد اشــکالي دارد يا خير، گفت: هيئتي در قانون پيشبيني شده که قراردادها و مذاکرات وزارت نفت را قبل از امضاي قرارداد بررسي ميکند و نظر ميدهد.وي افزود: اشکال اين است که اين قرارداد امضا و نافذ شده بود و بعد به هيئت رفت، البته هيئت پرونده را مطالعه کرده و گفته اشکالي در اين قرارداد وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.