تجهيز ورزشگاه فوتبال آرسنال به انرژيهاي پاک

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

اســتاديوم فوتبال ۶۰هزارنفري آرسنال قرار اســت به طور صددرصــد از انرژيهــاي تجديدپذير استفاده کند.باشــگاه فوتبال آرسنال انگلستان هفته گذشــته با شــرکت عرضهکننده بــرق از انرژيهاي تجديدپذيــر ‪Octopus Energy(‬ ) قــراردادي را بــه امضا رســاند که قرار اســت اين باشــگاه را تماما به انرژيهاي پاک و تجديدپذير نظير انرژي خورشــيدي تجهيــز کند.اجــراي قــرارداد تجهيز اين ورزشــگاه فوتبال بــه انرژيهاي پايدار، نزديک به يک ســال به طول ميانجامد تا به طور کامــل و صددرصد انرژي تجديدپذير به کار برده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.