آينه

Shargh - - ديپلماسي -

سیاستومدیریتسِلفی محمد ایمانی:

... ســلام کاریکاتــوری و تخفیفی بــه کار مدیریــت نمیآیــد. مســلمانبودن بــرای بهدوشکشیدن بار مدیریت در تراز جمهوری اسلامی کفایت نمیکند. «کابینه مســلمان ســکولار» معنا ندارد. مســلمان خوب با مدیر اسلامی که بتواند به وقتش به اغیار و نامحرمان «نه» بگوید و رودربایستی و مجامله نداشته باشد، فرق میکند. فرصت هزارو 46۰ روز کشــور، صــرف منحصرکردن سیاســت و مدیریت به «تعلیق امور به انتظار گشــایش از سوی دشمن» و «مماشات با فتنهگران و مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی» سپری شد. اگر میخواهیم در 146۰ روز پیشرو خسارتزده نباشیم، لاجرم باید توبه و اصلاح مســیر کنیم و برگردیــم و ببینیم کجاها در شنیدن و بهجانخریدن رهنمودهای راهبردی رهبر حکیم انقلاب، کاهلی و کوتاهــی کردهایم. همه به این توبه محتاجیم و مدیران، نیازمندتر. حلقهای که علنا گفت نگاه رحم اجارهای و کاتالیزوری به دولت یازدهم دارد، بیتردیــد دولت جدید را زمین میزند، اگر که دست رد رئیسجمهور بر سینه آن نخورد...

کابینهایبرایتحققاهدافرئیسجمهور غلامحســین کرباســچی:

... بــا یــک انتخــاب رئیسجمهــور یا تأییــد مجلس، کار و مســئولیت روحانی و همینطــور مجلس پایان پیــدا نمیکند و این اتفاقا شــروع کار اســت. وظیفه رئیسجمهور و مجلس اســت که اگر در طول خدمــت وزیری یا دســتگاهی را هماهنگ با برنامههای رئیسجمهور ندیدند رودربایســتی نداشته باشــند. رئیسجمهور ایــن وظیفــه را دارد کــه اولا در هیــات دولت که وظیفه مشــترکی نسبت به مســائل دارند، نظرات و برنامههایــش را بگوید و از مســئولان بخواهد که با جدیت و قاطعیت برنامههایــش را دنبال کنند )که چنین هم کرده(. همچنین اگر نارســاییهایی وجود داشت بدون رودربایستی و واهمهای از شایعات، فرد را برکنار کند.

بههرحال توقع از رئیسجمهور در عین اعتماد به او رســیدگی و نظارت مداوم به اعضای کابینه خود اســت تا اگر نارساییهایی وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد؛ شاید مواردی را )ولو محدود( در دولت یازدهم بتوان خرده گرفت کــه این مهم در لابهلای مشکلات اجرائی دیگر به خوبی انجام نشده...

کابینه جدید و انتظارات پیشرو

حسن رشوند: تغییر کابینه و تزریق افراد جدید به کابینــه همواره امری معمول در همه دولتها بوده اســت و هر دولتی به تناســب اهداف و برنامههای پیشبینیشــده برای خود، تلاش دارد ترکیب کابینه را بهگونهای چینش دهد که افراد آن، هم پاسخگوی شعارهای دادهشــده در دوره انتخابات باشند و هم بتوانند در یک مجموعه هماهنگ، نیازها و مطالبات بهزمینمانده مردم در دولت گذشته را برآورده کنند. دوره چهارســاله یک دولت که به پایان میرسد این انتظار بهحق وجود دارد در صورت استمرار فعالیت دولــت قبل، حداقل رئیس دولت با یک حساســیت خــاص به کابینه خــود نگاه کنــد و انتخابهایی را صورت دهد که کمترین چالــش و ناهماهنگی را با رئیسجمهور داشته و درعینحال کارآمدترین عناصر برای پیشبرد برنامههای کشــور باشند... . صرفنظر از هرگونــه معیاری که رئیسجمهــور محترم برای معرفی کابینه خود داشــته - که قابل احترام استمجلس وظیفه ســنگینی بــرای رأی اعتماد به این کابینه دارد و نباید فراموش کنــد که این کابینه قرار است مجری برنامه ششم توسعه باشد؛ برنامهای که بتواند راههای نرفته برای برآوردن حداقل دوســوم برنامه چشمانداز را محقق کند. نباید فراموش شود که تنها هشت ســال به پایان برنامه چشمانداز باقی مانده و ما بســیار عقبتر از آن هستیم که پیشبینی شده بود در چشمانداز به آن برسیم... .

آیا در ایران قحطالرجال است؟ امیر استکی:

... اگر یک کاست سیاسی حاضر باشد بــرای حفظ یکی از اعضای خود این رقم را پرداخت کند، آنگاه اگر این شانس به تکتک ایرانیان داده شود که در چنین سطح وســیعی از نظر تبعات مدیریتی حمایت شوند، آیا آنوقت همه آنها یک ژنرال بالفعل نخواهند بود؟ شــک نکنید در ایــن صورت همه ما ایرانیها میتوانیم وزیر نفت باشــیم. در اینجا روی سخن با جناب روحانی اســت. آقای رئیسجمهور! واقعا اگر چنین هزینهای را میشود به پای یک مدیر و عملکردش ریخت، آیا این دور از انتظار شماســت که ملت همه توقع داشــته باشــند وزیر شــوند؟ به نظر شــما در نهایت چه فرقی خواهد داشت؟ اینکه پس از برداشتهشــدن تحریمهای لجستیکی- البته با بهای بســیار گزاف- سطح فروش نفت ما به قبل از تحریمها رســیده است، آیا یک هنر مدیریتی است یا اینکه اتفاقی اســت که خواهناخواه روی میداده اســت؟ جناب روحانــی! آیا عقد قرارداد با شــرکت فرانســوی توتال با پذیرفتن همه ریســک بازگشــت تحریمها، آنچنان کار شــاق و بزرگی است؟ آیا اخذ وام یکمیلیاردیورویی از شرکت ویتول با وصفی که در ادامه خواهد آمد کار خاص و ویژهای است؟ «نرخ بهره این هدیه هشت درصد بوده است! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.