9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - ديپلماسي -

نظر دفتر مقــام معظم رهبری دربــاره اظهارات احمدینــژاد؛ نقل قــول رئیسجمهــور خلاف واقع نیست مضمون آن «عدم مخالفت» است

در نامه جلیلی به 1+5 مطرح شــد: ابهامات ما را رفع کنید پاسخ روشن میدهیم

ملکیان، معاون مطبوعاتــی وزارت فرهنگ: ما به دنبال شرایط ایدهآل در عرصه مطبوعات هستیم

رئیــس مجلــس: اســتراتژی مجلــس پیگیری مطالبات مردم است

جهرمــی، وزیر کار: طرح هدفمندکــردن یارانهها بهصورت پلکانی اجرا میشود

شوشــتری، جانشــین فرمانده نیروی زمینی سپاه: قدرت نظامی سپاه چند برابر افزایش مییابد

آیتالله جنتی: نظر شورای نگهبان درباره دعاوی خارجی همچنان قابل استناد است

تبریک ناطقنوری به کردان: اصولگرایان ناراضی خواستار رأیگیری مجدد درباره وزیر کشور شدند

رئیس مجلس از دولت خواست به دنبال اقتصاد کمیته امدادی نباشد

غربیها همچنان در انتظار به ســر میبرند؛ قول مشروط ایران برای پاسخ روشن به بسته 5+1

رئیس کمیسیون انرژی مجلس: 5/1 میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل کافی است

وزیر خارجــه عمان خبر داد: اطمینــان عمان به صلحآمیزبودن برنامه هسته ایران

ســیداحمد خاتمــی خطاب بــه روحانیــون: از انتقادهای بی مورد پرهیز کنیــد و از دولت «حمایت ناصحانه» نداشته باشید

محمدنبی حبیبی: هرگونه تحول اقتصادی بدون اجرای سریع و دقیق سیاســتهای اصل 44 ناموفق است

ربیعی، مشاور اجتماعی رئیس دولت اصلاحات: بیاخلاقی خطرناکتر از حمله نظامی است

آقازاده، رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران: ســفر هاینونــن در قالب همکاریهای جــاری میان ایران و آژانس انجام میشود

حمید رسایی: دکتر احمدینژاد تبعیت از رهبری را در عمل ثابت کرده است

حاجیبابایی، عضو هیئترئیســه مجلس: دولت نهم بیشترین تقید را به رهبری داشته است

دبیر شــورای عالی امنیت: غربیها مواضع مبهم خود را روشن کنند

معاون سیاســی وزیر کشــور: احتمــال دارد فعلا قانون جامع انتخابات را تقدیم مجلس نکنیم

ســخنگوی خانه احــزاب: هیچ حــزب و گروهی مصالحــه درخصــوص پرونــده هســتهای را مثبت نمیداند

واعظیآشتیانی، معاون وزیر صنایع: سهقفلهکردن بانکها ترمز اقتصاد را کشیده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: نباید کاری کرد درگیری بین ایران و آمریکا پیش آید

عبــاس ســلیمینمین: با روحیه درهمشکســته، امکان مقاومت قوی وجود ندارد

دبیر کل حزب اعتماد ملی: بر مبنای خرد جمعی و در راستای منافع ملی حرکت میکنیم

رئیس کمیسیون امنیت ملی: سیاست ایران کمک به ثبات و پیشرفت عراق است

عبدخدایی، دبیر کل فدائیان اسلام: وقتی به قدرت میرسیم مستضعفان را فراموش میکنیم

رئیــس مجلس: بــا علم به برخی کاســتیها به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادیم

دفتر مقام معظم رهبــری: از هرگونه نقل قول و استناد به رهبری قبل از تأیید رسمی خودداری شود

با ابلاغ احمدینژاد پرداخت هرگونه کمک یا هدیه به دستگاههای اجرائی ممنوع شد

آیتالله هاشمیرفسنجانی: کشورهایی که منابع موجودشــان را محور توســعه قرار دادهانــد گرفتار شدهاند

رئیــس مجلــس: مجلــس بــا علم بــه برخی کاستیهای وزرای پیشنهادی به آنها رأی اعتماد داد

آقازاده، رئیس ســازمان انرژی اتمی: ســفر امروز هاینونــن در قالب همکاریهای جــاری میان ایران و آژانس انجام میشود

برنز، معاون وزیر خارجــه آمریکا، اعلام کرد: ابراز تمایل واشنگتن به برقراری مناسبات دوجانبه با تهران

لاریجانی، رئیــس مجلس: مســئولان با افزایش ظرفیت تحمل خود پذیرای انتقادهای رسانهها باشند

رئیس دولت اصلاحات: ماهیت فعالیت رسانهای باید با آزادی باشد

آیتالله هاشمیرفسنجانی: باید تکریم مخترعان را محور افتخارات خود قرار دهیم

هاشمیشاهرودی، رئیس قوه قضائیه: عدالت در رویههای قضائی باید احیا و اجرا شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.