همه باید بپذیرند که مسئولیت روابط خارجی با وزارت امور خارجه است

Shargh - - ديپلماسي -

محمدجواد ظریف پیــش از جلوس بر صندلی وزارت خارجه دولت دوازدهم میخواهد تکلیفش را در سیاســت خارجی چهار ســال آینده مشخص کند. او به تصریح روز گذشــته در نشست فراکسیون مســتقلین ولایی، گفته که «دســتگاههای دولت و دســتگاههای حاکمیتی خارج از دولت باید بپذیرند کــه مســئولیت روابط خارجــی بــا وزارت خارجه اســت». او این تأکید را با اشاره به نقش تعریفشده برای این وزارتخانه در برنامه ششــم توسعه مطرح کرده است.

جــواد ظریــف در حالی ایــن ســخن را مطرح کرده که درحالحاضــر نهادهای مختلفی در حوزه سیاست خارجی ایفای نقش میکنند. حوزه منطقه با مســائلی مانند بحران عراق، سوریه و یمن مواجه اســت؛ اما نهاد اصلــی تصمیمگیــر در آن، وزارت امــور خارجه نیســت. نهادهایی مثل ســپاه قدس به مراتب نقشــی تأثیرگذارتر از وزارت امور خارجه دارند. تا پیش از دولت یازدهم نیز پرونده هســتهای و مذاکــرات مرتبط با این موضوع در شــورایعالی امنیــت ملی مدیریت میشــد؛ تا زمانی که حســن روحانی بــا انتصاب محمدجواد ظریــف به وزارت خارجه مدیریت این پرونده را از شورایعالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل کرد؛ اگرچه در جریان مذاکــرات همچنان نماینــده شــورایعالی امنیت ملی حضور داشــت؛ اما پرونده در دو بُعد سیاســی و فنــی به پیش رفت. درحالیکــه موضوعاتی مثل مســائل منطقه و بحث حقوق بشر موجب میشود نماینــدگان وزارت خارجــه در مجامــع بینالمللی مجبور به پاسخگویی شوند؛ درحالیکه نقش اصلی را ندارند.

خبرگــزاری خانه ملت، از نشســت محمدجواد ظریف با فراکســیون مســتقلین ولایی گزارش داده کــه ظریف در برنامــه خود برای دولــت دوازدهم دو اَبَــر اولویت را بــرای وزارت خارجه تعریف کرده اســت «وظیفه اصلــی ما بحث مســائل منطقهای و اقتصــادی در وزارت خارجه اســت. برای این دو بخش هم در وزارت خارجه و هم در بیرون از وزارت خارجه باید اقداماتی انجام شــود». ظریف تصریح کرد : «در بیرون از وزارت خارجه باید مشــخص شود که آیا وزارت خارجه مسئول روابط خارجی در حوزه اقتصاد و ســایر حوزهها اســت یا خیر؟ هیچ ادعایی بــر انحصار روابط خارجی نداریم؛ اما بر مســئولیت روابط خارجی ادعا داریم و باید با هماهنگی وزارت خارجه اقدامــات اقتصادی انجام شــود تا با توجه بــه منافع ملی مانــع از بهوجودآمــدن رقابتهای بیمــورد بین بنگاههــای ایرانی در خارج از کشــور شویم .»

او همچنین تصریح کرد: ضمن مراقبت از برجام، باید مانع از این شــویم که آمریکاییها دستاوردهای ما را از توافق هستهای کاهش دهند.

وزیــر امور خارجه با تأکید بــر ضرورت پرداخت هزینــه بدعهدیهای آمریکا درباره برجام از ســوی این کشــور گفت: باید مانع از این شــویم که آمریکا هزینههــای سیاســی و اقتصــادی نقــض برجــام را بــه گــردن ما بینــدازد که ایــن هــدف بهویژه با فضاســازیهایی که در کشــور ایجاد میشود، وقت زیادی را از ما میگیرد.

وزیر پیشــنهادی امور خارجــه نیازهای تقنینی و بودجهای را دو ابزار مورد نیاز دســتگاه دیپلماســی ذکر کرد و گفت: در این راستا یک بند به برنامه ششم اضافه شــد که براســاس آن وزارت خارجه مسئول هماهنگی روابط خارجی است. دستگاههای دولت و دستگاههای حاکمیتی خارج از دولت باید بپذیرند که مسئولیت روابط خارجی با وزارت خارجه است.

وی با بیان اینکه نیاز بعدی، نیاز بودجهای است، گفت: دیپلماتهای ما هم تعداد و همه امکاناتشان در بســیاری از نمایندگیها کمتر از نمایندگان ســایر دستگاهها اســت، حدود 140 نمایندگی داریم؛ ولی امکانات ما در شأن ظرفیتهایی که ما باید پر کنیم، دیده نشــده اســت. ظریف با بیان اینکه در بسیاری از نمایندگیها یک ســفیر و یک کاردار داریم، گفت: کشــورها را طبقهبندی کردهایم؛ ولی در کشورهای کوچک هم باید حضور داشته باشیم که در خیلی از جاها نتوانستهایم نمایندگی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ســاختار وزارت خارجه را تغییر دادهایم، گفت: دو هفته اســت که بعد از حدود یک ســال مطالعه در ســاختار وزارت خارجه تغییراتی ایجــاد کردهایم تا دســتور برنامه پنجم و خواســت مجلس محقق شود، با وجود اضافهکردن معاونت اقتصادی بــه وزارت خارجه، شــش معاون وزارت خارجه به پنج معاون کاهش یافته است.

ظریــف با بیان اینکــه در وزارت خارجه هیچگاه رســم نداشــتهایم که بر بودجه دولــت، هزینهای تحمیل شــود، گفت: برنامههــای اقتصادی وزارت خارجــه برای فعالکــردن دیپلماســی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی پیگیری میشــود. وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان لزوم تمرکز بر معاونت اقتصادی سیاســی گفــت: وزارت خارجــه همزمــان که یک دســتگاه سیاســی- امنیتی اســت، اولویت خود را پیشــبرد دیپلماســی اقتصادی تعریف میکند؛ ولی نمیتــوان جنــس وزارت خارجه را تغییــر داد. به گزارش ایرنا نشســت فراکســیون مســتقلین ولایی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه با حضور وزرای پیشنهادی امور خارجه و اطلاعات برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.