هشدار به ترامپ درباره پیامدهای خروج از برجام

Shargh - - ديپلماسي -

ایسنا:

48 نفــر از مقامات پیشــین آمریکا با انتشار بیانیهای نســبت بــه پیامدهای خروج واشــنگتن از توافق هســتهای هشــدار دادند؛ آنها تأکید کردند که عدم تأیید پایبندی ایران به توافق به منزله این خواهد بــود که آمریکا به توافق پایبند نیســت. آنها از دونالد ترامپ خواســتند از توافق هستهای ایران و گروه 5+1 خــارج نشــود. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: خروج از برجام، آمریــکا را در وضعیت عدم پایبندی قــرار میدهد، نه ایــران را. امضاکننــدگان این بیانیه پیشنهاد دادهاند تا زمانی که آژانس بینالمللی انرژی اتمــی، آمریکا و دیگر کشــورها تأیید میکنند ایران به تعهداتش عمل میکند، تأیید پایبندی ایران به برجام نیز ادامه یابد، چراکه دســتزدن به هر اقدام دیگری غیر از این به اعتبار آمریکا لطمه خواهد زد و مخالفت بینالمللی با این اقدام جایگاه بینالمللی دلار آمریکا را نیز بــا چالش مواجه خواهد کــرد. این مقامات در ادامه توصیه کردهاند کــه دولت آمریکا بهطور کامل در کار کمیسیون مشــترک برجام که وظیفه رسیدگی به روند اجرای این توافق با حضور نمایندگانی از تمام طرفها را دارد، مشــارکت داشــته باشــد و با رایزنی با اعضای این کمیســیون، راهکارهایــی برای انعقاد یک توافق مکمل برای وضــع محدودیتهایی علیه ایران پــس از پایان مدت زمان برجــام بیابد. در میان امضاکنندگان این بیانیه، نام نیکولاس برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، رابرت آینهورن، دستیار وزیر امور خارجه در امور عدم اشــاعه و کنترل تسلیحات، جان لینبرت معاون دســتیار وزیر امور خارجه در امور ایران به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.