ایران حامی قتلهای زنجیرهای سالهای 9۰ در دوشنبه است

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: وزارت کشــور تاجیکســتان مدعی شــد قتلهــای زنجیــرهای دهه 90 میلادی در این کشــور با حمایت مالی ایران انجام شــده اســت. به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، وزارت کشــور تاجیکســتان، ایــران را به حمایت از تروریســتهای تاجیکی متهم کرد و مدعی شــد قتلهای زنجیرهای سیاستمداران، دانشــمندان و روزنامهنگاران در دهــه 90 )میلادی( در تاجیکســتان با حمایت مالی ایران بوده است. یک فیلم مســتند نمایشدادهشــده در سهشنبهشب در کانال تلویزیونی تاجیکســتان نشــان میداد که قتل سیاستمداران، دانشمندان و روزنامهنگاران تاجیکی در ســال 90 با حمایت مالی ایران و بر اساس دستورات مســتقیم عبدالحلیم نظــرزاده، معاون پیشــین وزیر دفاع تاجیکســتان انجام شده اســت. تمام ادعاهای مطرحشده در این مستند براساس شهادت و اعترافات سه شورشی دستگیرشــده علیه عبدالحلیم نظرزاده، یعنــی: تقی مراد عاشــوروف، عبدالقدیــر عبدالایف، سیم الدین قدرتوف مطرح شده است. این سه فرد در جریان بازجویی اعتراف کردهاند که در سالهای دهه 90 در یک پایگاه آموزشی در ایران آموزش دیده و پس از آن توانستهاند گذرنامه ایرانی دریافت کنند. این ادعا برای اولین بار است که از سوی یکی از مراجع رسمی کشور تاجیکستان علیه ایران مطرح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.